Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Ekstrakcja Ru(III) i Rh(III) z wodnych roztworów chlorkowych za pomocą czwartorzędowych soli fosfoniowych

Authors

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN Extraction of Ru(III) and Rh(III) from aqueous chloride solutions with quaternary phosphonium salts

Language

polish

Keywords
PL
  • ekstrakcja ciecz-ciecz
  • platynowce
  • ruten
  • rod
  • fosfoniowe ciecze jonowe
EN
  • liquid-liquid extraction
  • platinum group metals
  • ruthenium
  • rhodium
  • phosphonium ionic liquids
Abstract

PL Celem pracy jest zbadanie możliwości ekstrakcji Ru(III) i Rh(III) z modelowych oraz rzeczywistych roztworów chlorkowych za pomocą, niestosowanych dotychczas w tym celu, fosfoniowych cieczy jonowych: chlorku (Cyphos IL 101), bromku (Cyphos IL 102), bis(2,4,4-trimetylopentylo)fosfinianu (Cyphos IL 104), bis(trifluorometylosulfonylo)imidku (Cyphos IL 109) triheksylo(tetradecylo)fosfoniowego oraz chlorku tributylo(tetradecylo)fosfoniowego (Cyphos IL 167) oraz możliwości wydzielenia jonów tych metali z mieszanin platynowców. W końcowym etapie badań podjęto próbę ługowania jonów metali ze zużytego katalizatora samochodowego, a następnie próbę selektywnego wydzielenia platynowców z wieloskładnikowego, rzeczywistego roztworu (po ługowaniu) za pomocą roztworu Cyphos IL 101.

EN The aim of this work is to investigate extraction of Ru(III) and Rh(III) from model and real chloride solutions with phosphonium ionic liquids: trihexyl(tetradecyl)phosphonium chloride (Cyphos IL 101), bromide (Cyphos IL 102), bis(2,4,4-trimethylpentyl)phosphinate (Cyphos IL 104) or bis(trifluoromethylsulfonyl)imide (Cyphos IL 109) and tributyl(tetradecyl)phosphonium chloride (Cyphos IL 167) as extractants and separation of these metal ions from mixtures of platinum group metals. At the final stage of the research, selective extraction of platinum group metals from the leach solution (after leaching a spent automobile catalyst) with Cyphos IL 101 was carried out.

Number of pages

177

OECD domain

chemical sciences

KBN discipline

chemical technology

Signature of printed version

DrOIN 1888

On-line catalog

to20181001

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Jerzy Gęga

Place

Częstochowa, Polska

Date

02.11.2017

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Zbigniew Hubicki

Place

Lublin, Polska

Date

02.11.2017

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

12.12.2017

Unit granting title

Rada Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk chemicznych w dyscyplinie: technologia chemiczna

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.