Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Symulacja obciążeń eksploatacyjnych układu napędowego autobusu miejskiego w aspekcie badania jego trwałości

Authors

Promoter

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Title variant

EN Simulation of operating loads of a city bus powertrain in the aspect of testing its durability

Language

polish

Keywords
PL
  • autobus miejski
  • układ napędowy
  • obciążenia eksploatacyjne
  • symulacja komputerowa
EN
  • city bus
  • powertrain
  • operating loads
  • computer simulation
Abstract

PL Praca dotyczy analizy i symulacji obciążeń eksploatacyjnych układu napędowego (UN) autobusu miejskiego. Przeanalizowano zmienne warunkujące zmienność obciążeń dla różnych faz i warunków eksploatacji oraz przeanalizowano źródła informacji o ich wartościach. Przeprowadzono badania drogowe i opracowano bazę danych sygnałów obciążeń oraz przeanalizowano ich specyfikę dla faz ruszania, jazdy i zwalniania. Opracowano metodę symulacji momentu obrotowego wału napędowego z wykorzystaniem sygnału prędkości z badań drogowych. Zasadniczą częścią pracy jest opracowanie i egzemplifikacja wykorzystania procedury symulacji eksploatacyjnych obciążeń UN. Zawiera on uporządkowanie sygnałów pomiarowych, przygotowanie danych dla macierzy warunków eksploatacji oraz metodę symulacji sygnałów prędkości i momentu obrotowego. W egzemplifikacji wykorzystania metody obliczono udziały procentowe wartości momentu, wynik pozytywnie zweryfikowano z rozkładem obciążeń UN z niezależnych badań drogowych.

EN The dissertation concerns analysis and simulation of operation loads of city bus drivetrain. Variables determining variability of loads for different phases and conditions of operation and sources of their values were analyzed. Road tests were done, database of signals of operation loads was developed. The specificity of loads for phases of acceleration, deceleration and driving between stops was analyzed. Method of computer simulation of driveshaft torque with use of road tests speed signal was developed. An essential part of the dissertation is development and exemplification of procedure of simulation of drivetrain operation loads. It consist of organizing measured signals, preparation of data for matrix of operation conditions and method of simulation of driveshaft rotational speed and torque. During exemplification of method use the percentage share of torque values has been calculated and verified with the percentage share for loads registered within independent road tests.

Number of pages

150

OECD domain

engineering and technical sciences

KBN discipline

construction and operation of machinery

Signature of printed version

DrOIN 1883

On-line catalog

to20181004

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Jerzy Merkisz

Place

Poznań, Polska

Date

12.10.2017

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Dariusz Więckowski

Place

Warszawa, Polska

Date

24.10.2017

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

27.11.2017

Unit granting title

Rada Wydziału Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: budowa i eksploatacja maszyn, w specjalności: autobusy miejskie, projektowanie i badania

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.