Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Symulacja obciążeń eksploatacyjnych układu napędowego autobusu miejskiego w aspekcie badania jego trwałości

Autorzy

Promotor

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN Simulation of operating loads of a city bus powertrain in the aspect of testing its durability

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • autobus miejski
  • układ napędowy
  • obciążenia eksploatacyjne
  • symulacja komputerowa
EN
  • city bus
  • powertrain
  • operating loads
  • computer simulation
Streszczenie

PL Praca dotyczy analizy i symulacji obciążeń eksploatacyjnych układu napędowego (UN) autobusu miejskiego. Przeanalizowano zmienne warunkujące zmienność obciążeń dla różnych faz i warunków eksploatacji oraz przeanalizowano źródła informacji o ich wartościach. Przeprowadzono badania drogowe i opracowano bazę danych sygnałów obciążeń oraz przeanalizowano ich specyfikę dla faz ruszania, jazdy i zwalniania. Opracowano metodę symulacji momentu obrotowego wału napędowego z wykorzystaniem sygnału prędkości z badań drogowych. Zasadniczą częścią pracy jest opracowanie i egzemplifikacja wykorzystania procedury symulacji eksploatacyjnych obciążeń UN. Zawiera on uporządkowanie sygnałów pomiarowych, przygotowanie danych dla macierzy warunków eksploatacji oraz metodę symulacji sygnałów prędkości i momentu obrotowego. W egzemplifikacji wykorzystania metody obliczono udziały procentowe wartości momentu, wynik pozytywnie zweryfikowano z rozkładem obciążeń UN z niezależnych badań drogowych.

EN The dissertation concerns analysis and simulation of operation loads of city bus drivetrain. Variables determining variability of loads for different phases and conditions of operation and sources of their values were analyzed. Road tests were done, database of signals of operation loads was developed. The specificity of loads for phases of acceleration, deceleration and driving between stops was analyzed. Method of computer simulation of driveshaft torque with use of road tests speed signal was developed. An essential part of the dissertation is development and exemplification of procedure of simulation of drivetrain operation loads. It consist of organizing measured signals, preparation of data for matrix of operation conditions and method of simulation of driveshaft rotational speed and torque. During exemplification of method use the percentage share of torque values has been calculated and verified with the percentage share for loads registered within independent road tests.

Liczba stron

150

Dziedzina wg OECD

nauki inżynieryjne i techniczne

Dyscyplina wg KBN

budowa i eksploatacja maszyn

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1883

Katalog on-line

to20181004

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Jerzy Merkisz

Miejsce

Poznań, Polska

Data

12.10.2017

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Dariusz Więckowski

Miejsce

Warszawa, Polska

Data

24.10.2017

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

27.11.2017

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: budowa i eksploatacja maszyn, w specjalności: autobusy miejskie, projektowanie i badania