Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Metodyka projektowania szczupłych jednostek produkcyjnych

Authors

[ 1 ] Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN Methodology of developing lean production cells

Language

polish

Keywords
PL
  • szczupła jednostka produkcyjna
  • cechy szczupłości
  • Lean Production
EN
  • production unit
  • features of leaness
  • Lean Production
Abstract

PL Praca porusza tematykę organizacji jednostek produkcyjnych jako wyniku decyzji menadżerskiej z obszaru zarządzania produkcją. W obecnej sytuacji rynkowej związanej z wysoką presją konkurencji menadżerowie firm produkcyjnych poszukują nowych koncepcji pozwalających skracać cykle produkcyjne oraz redukować wszelkie formy marnotrawstwa. Szczególnie często wykorzystywaną koncepcją jest Lean Production, która wykorzystuje szereg narzędzi doskonalenia jednostki produkcyjnej. Na podstawie analizy literatury przedmiotu zidentyfikowano, lukę w postaci braku skonkretyzowanej metodyki projektowania jednostek produkcyjnych zgodnych z koncepcją Lean Production. Zbiór istniejących technik i narzędzi ma charakter ogólnych wytycznych, a nie skonkretyzowanej metodyki. Na tej podstawie sformułowano cel pracy tj.: opracowanie metodyki projektowania szczupłych jednostek produkcyjnych i jej weryfikacja. W części pierwszej pracy dokonano przeglądu literatury przedmiotu z zakresu genezy koncepcji Lean, jej narzędzi oraz form organizacji jednostek produkcyjnych. W części badawczej pracy zidentyfikowano cechy „szczupłej” jednostki produkcyjnej, a następnie na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych wśród ekspertów dokonano ich hierarchizacji. W kolejnym etapie przedstawiono autorską metodykę projektowania jednostki produkcyjnej o cechach „szczupłości”. Weryfikacje opracowanej metodyki oparto o analizę mierników i wskaźników w porównaniu z wynikami uzyskiwanymi dla klasycznej jednostki produkcyjnej typu gniazdo potokowe. Pracę kończą wytyczne dla menadżerów co do wyboru formy organizacji jednostki produkcyjnej oraz jej dalszego doskonalenia po fazie rozruchu.

EN The dissertation discusses the subject of organization of production units as a result of managerial decision in the area of production management. In the current market situation associated with high competitive pressure managers of manufacturing companies are looking for new ideas about how to shorten production lead time and reduce all forms of waste. Especially often is used the concept of Lean Production, which uses a number of tools to improve the production unit. Based on a review of the literature, a gap has been identified in the absence of a design methodology for lean production units. The collection of existing techniques and tools is a general guideline and not a concise methodology. On this basis the purpose of the work was defined, i.e. the development of the methodology of designing lean production units and its verification. In the first part of the dissertation was reviewed literature of the subject of the genesis of the Lean concept, its tools and forms of organization of production units. In the research part of the work, the characteristics of the "lean" production unit were identified and then their prioritization was made on the basis of expert surveys. In the next stage, the author's methodology of designing a production unit with the features of "leanness" was presented.Verifications of the developed methodology were based on KPI analysis as compared to the results obtained for a classic production unit (controlled by schedule). The work completes the guidelines for managers to choose the form of organization of the production unit and its further improvement after the start-up phase.

Number of pages

180

OECD domain

economy and business

KBN discipline

management and quality studies

Signature of printed version

DrOIN 1874

On-line catalog

to20181007

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Edward Michlowicz

Place

Kraków, Polska

Date

30.08.2017

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Anna Michna

Place

Zabrze, Polska

Date

02.10.2017

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

13.11.2017

Unit granting title

Rada Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.