Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Metoda kształtowania ergonomiczności ręcznych elementów sterowniczych dla osób starszych

Authors

[ 1 ] Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN The Method of Shaping the Ergonomics of Manual Control Equipment for the Elderly

Language

polish

Keywords
PL
  • zarządzanie cechami wyrobu
  • projektowanie ergonomiczne
  • hybrydowe systemy ekspertowe
  • ręczne urządzenia sterownicze
  • osoby starsze
EN
  • product features management
  • ergonomic design
  • hybrid expert systems
  • hand control equipment
  • the elderly
Abstract

PL Celem rozprawy było opracowanie metody ekspertowej wspomagającej projektanta w kształtowaniu ergonomiczności interakcji osoba starsza-ręczne urządzenie sterownicze. Kształtowanie ergonomiczności interakcji określono jako proces doboru i projektowania ergonomicznie pożądanych charakterystyk cech urządzenia. Przewidywanie charakterystyk cech oparto na preferencjach osób starszych. W rozprawie wykonano analizę literatury w zakresie preferencji, kryteriów oceny ergonomiczności interakcji oraz systemów ekspertowych, metod i podejść sztucznej inteligencji. Wykonano badania w zakresie przewidywania i relacji pomiędzy zmiennymi. Na podstawie analizy problemu badawczego, literatury przedmiotu i wyników badań oceniono, iż w doborze spersonalizowanym typów i charakterystyki cech skuteczny będzie hybrydowy system ekspertowy składający się z drzew klasyfikacyjnych i rozmytej mapy kognitywnej z uczeniem nadzorowanym i nienadzorowanym. Przy zastosowaniu przyjętego podejścia uzyskano zdolność przewidywania zmiennych badanego systemu.

EN The purpose of this dissertation is development of an expert method supporting the Designer in shaping the ergo-nomics of the elderly person-manual control equipment interaction. Shaping the ergonomics of interaction is determined as the selection and designing process for ergonomically desired characteristics of such equipment. The anticipated characteristics are based on the preferences of elderly people. The analysis of literature towards the preferences, the assessment criteria for ergonomics in interaction, as well as the expert systems, methods and artificial intelligence approaches, all of this was carried out in this dissertation. The researches towards forecasts and relationship between the variables were conducted. On the basis of analysis for the research concern, the subject literature and the research results it was evaluated, that in the selection of personalised types and properties the hybrid expert system comprising of classification trees and fuzzy cognitive map, with application of the supervised and unsupervised learning, will be successful. When this approach is being applied, it is feasible to predict behaviour of variables in the researched system.

Number of pages

178

OECD domain

social sciences

KBN discipline

management and quality studies

Signature of printed version

DrOIN 2066

On-line catalog

to2020500438

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Jerzy Lewandowski

Place

Warszawa, Polska

Date

20.02.2020

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Zbigniew Wiśniewski

Date

03.03.2020

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

08.07.2020

Unit granting title

Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk społecznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu i jakości

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.