Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Metoda kształtowania ergonomiczności ręcznych elementów sterowniczych dla osób starszych

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor

[ 1 ] Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

Wariant tytułu

EN The Method of Shaping the Ergonomics of Manual Control Equipment for the Elderly

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • zarządzanie cechami wyrobu
  • projektowanie ergonomiczne
  • hybrydowe systemy ekspertowe
  • ręczne urządzenia sterownicze
  • osoby starsze
EN
  • product features management
  • ergonomic design
  • hybrid expert systems
  • hand control equipment
  • the elderly
Streszczenie

PL Celem rozprawy było opracowanie metody ekspertowej wspomagającej projektanta w kształtowaniu ergonomiczności interakcji osoba starsza-ręczne urządzenie sterownicze. Kształtowanie ergonomiczności interakcji określono jako proces doboru i projektowania ergonomicznie pożądanych charakterystyk cech urządzenia. Przewidywanie charakterystyk cech oparto na preferencjach osób starszych. W rozprawie wykonano analizę literatury w zakresie preferencji, kryteriów oceny ergonomiczności interakcji oraz systemów ekspertowych, metod i podejść sztucznej inteligencji. Wykonano badania w zakresie przewidywania i relacji pomiędzy zmiennymi. Na podstawie analizy problemu badawczego, literatury przedmiotu i wyników badań oceniono, iż w doborze spersonalizowanym typów i charakterystyki cech skuteczny będzie hybrydowy system ekspertowy składający się z drzew klasyfikacyjnych i rozmytej mapy kognitywnej z uczeniem nadzorowanym i nienadzorowanym. Przy zastosowaniu przyjętego podejścia uzyskano zdolność przewidywania zmiennych badanego systemu.

EN The purpose of this dissertation is development of an expert method supporting the Designer in shaping the ergo-nomics of the elderly person-manual control equipment interaction. Shaping the ergonomics of interaction is determined as the selection and designing process for ergonomically desired characteristics of such equipment. The anticipated characteristics are based on the preferences of elderly people. The analysis of literature towards the preferences, the assessment criteria for ergonomics in interaction, as well as the expert systems, methods and artificial intelligence approaches, all of this was carried out in this dissertation. The researches towards forecasts and relationship between the variables were conducted. On the basis of analysis for the research concern, the subject literature and the research results it was evaluated, that in the selection of personalised types and properties the hybrid expert system comprising of classification trees and fuzzy cognitive map, with application of the supervised and unsupervised learning, will be successful. When this approach is being applied, it is feasible to predict behaviour of variables in the researched system.

Liczba stron

178

Dziedzina wg OECD

nauki społeczne

Dyscyplina wg KBN

organizacja i zarządzanie

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 2066

Katalog on-line

to2020500438

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Jerzy Lewandowski

Miejsce

Warszawa, Polska

Data

20.02.2020

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Zbigniew Wiśniewski

Data

03.03.2020

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

08.07.2020

Jednostka nadająca tytuł

Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk społecznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu i jakości