Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Wpływ CSR na wybór stylu zarządzania w instytucjach finansowych w Polsce

Autorzy

[ 1 ] Katedra Nauk Ekonomicznych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Impact of CSR on the Choice of Management Style in Financial Institutions in Poland

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • społeczna odpowiedzialność biznesu
  • banki
  • ubezpieczenia
  • style zarządzania
  • analiza wielokryterialna
EN
  • CSR
  • banks
  • insurance
  • styles of management
  • multicriteria analysis
Streszczenie

PL Celem pracy było wyodrębnienie i zdefiniowanie wzajemnych relacji między stosowaniem norm i zasad CSR w wybranych instytucjach finansowych w Polsce (bankach i towarzystwach ubezpieczeniowych) a wyborem stylu zarządzania i budowaniem relacji z interesariuszami. Główną hipotezą badawczą przedstawioną w rozprawie jest: Stosowanie w praktyce zasad społecznej odpowiedzialności biznesu wywiera istotny wpływ na wybór stylu zarządzania bankiem oraz zakładem ubezpieczeń. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że praktyczne zastosowanie zasad CSR ma znaczący wpływ na wybór stylu zarządzania bankiem i zakładem ubezpieczeń. Analiza AHP pozwoliła stwierdzić, że ocena menedżera przede wszystkim pod względem krótkoterminowej skuteczności w osiąganiu zysków i lekceważenie interesu innych interesariuszy prowadzi do przyjęcia przez moralnie obojętnego lub niemoralnego stylu zarządzania i odrzucenia społecznej odpowiedzialności biznesu.

EN The aim of this thesis was to isolate and define mutual relations between the application of CSR norms and principles in selected financial institutions in Poland (banks and insurance companies) and the choice of management style and creating relations with stakeholders. The main research hypothesis put forward in the dissertation is: Applying the principles of corporate social responsibility in practice has a significant impact on the choice of bank and insurance company management style. As a result of the conducted research, it was found that the practical application of the principles of CSR has a significant impact on the choice of bank and insurance company management style. The AHP analysis made it possible to conclude that assessing the manager primarily in terms of short-term effectiveness in achieving profits and disregarding the interest of other stakeholders, leads to managers adopting an amoral or immoral management style and rejecting corporate social responsibility.

Liczba stron

331

Dziedzina wg OECD

nauki społeczne

Dyscyplina wg KBN

organizacja i zarządzanie

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 2064

Katalog on-line

to2020500440

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Jerzy Olszewski

Miejsce

Poznań, Polska

Data

03.06.2020

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Maciej Urbaniak

Miejsce

Łódź, Polska

Data

27.04.2020

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

10.07.2020

Jednostka nadająca tytuł

Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk społecznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu i jakości