Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Badanie wpływu społecznej odpowiedzialności biznesu na wybór stylu zarządzania w instytucjach finansowych w Polsce

Authors

[ 1 ] Katedra Nauk Ekonomicznych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN Investigating the Impact of Corporate Social Responsibility on the Choice of Management Style in Financial Institutions in Poland

Language

polish

Keywords
PL
  • społeczna odpowiedzialność biznesu
  • banki
  • ubezpieczenia
  • style zarządzania
  • analiza wielokryterialna
EN
  • CSR
  • banks
  • insurance
  • styles of management
  • multicriteria analysis
Abstract

PL Celem pracy było wyodrębnienie i zdefiniowanie wzajemnych relacji między stosowaniem norm i zasad CSR w wybranych instytucjach finansowych w Polsce (bankach i towarzystwach ubezpieczeniowych) a wyborem stylu zarządzania i budowaniem relacji z interesariuszami. Główną hipotezą badawczą przedstawioną w rozprawie jest: Stosowanie w praktyce zasad społecznej odpowiedzialności biznesu wywiera istotny wpływ na wybór stylu zarządzania bankiem oraz zakładem ubezpieczeń. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że praktyczne zastosowanie zasad CSR ma znaczący wpływ na wybór stylu zarządzania bankiem i zakładem ubezpieczeń. Analiza AHP pozwoliła stwierdzić, że ocena menedżera przede wszystkim pod względem krótkoterminowej skuteczności w osiąganiu zysków i lekceważenie interesu innych interesariuszy prowadzi do przyjęcia przez moralnie obojętnego lub niemoralnego stylu zarządzania i odrzucenia społecznej odpowiedzialności biznesu.

EN The aim of this thesis was to isolate and define mutual relations between the application of CSR norms and principles in selected financial institutions in Poland (banks and insurance companies) and the choice of management style and creating relations with stakeholders. The main research hypothesis put forward in the dissertation is: Applying the principles of corporate social responsibility in practice has a significant impact on the choice of bank and insurance company management style. As a result of the conducted research, it was found that the practical application of the principles of CSR has a significant impact on the choice of bank and insurance company management style. The AHP analysis made it possible to conclude that assessing the manager primarily in terms of short-term effectiveness in achieving profits and disregarding the interest of other stakeholders, leads to managers adopting an amoral or immoral management style and rejecting corporate social responsibility.

Number of pages

331

OECD domain

social sciences

KBN discipline

management and quality studies

Signature of printed version

DrOIN 2064

On-line catalog

to2020500440

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Jerzy Olszewski

Place

Poznań, Polska

Date

03.06.2020

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Maciej Urbaniak

Place

Łódź, Polska

Date

27.04.2020

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

10.07.2020

Unit granting title

Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk społecznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu i jakości

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.