Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Metodyka rozwiązywania konfliktów w procesie sukcesji w polskich przedsiębiorstwach rodzinnych

Autorzy

[ 1 ] Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant

Promotor

[ 1 ] Instytut Matematyki, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor pomocniczy

[ 1 ] Katedra Marketingu i Sterowania Ekonomicznego, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Methodology of conflict resolution in the process of succession in Polish family enterprises

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • przedsiębiorstwa rodzinne
  • konflikty
  • sukcesja
EN
  • family enterprises
  • conflicts
  • succession
Streszczenie

PL Głównym celem naukowym pracy doktorskiej jest opracowanie metodyki rozwiązywania konfliktów w organizacji z uwzględnieniem specyfiki polskich przedsiębiorstw rodzinnych z sektora MSP. Na podstawie studiów literaturowych podjęto rozważania nad specyfiką przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce. Dalszym rozważaniom teoretycznym poddano podstawy konfliktów w kontekście przedsiębiorczości rodzinnej a także typologię sytuacji konfliktowych występujących podczas sukcesji w przedsiębiorstwach rodzinnych oraz metody rozwiązywania konfliktów w organizacjach. W części badawczej pracy zaprezentowano procedurę badawczą składającą się z czterech etapów. Etap I polegał na przeprowadzeniu w/w badań literaturowych. Etap II to przeprowadzenie badań ilościowych poszerzonych o wywiady pogłębione wśród 328 przedsiębiorstw rodzinnych. Etap III związany był z przeprowadzeniem badań jakościowych w postaci zogniskowanego wywiadu grupowego z panelem ekspertów z dziedziny przedsiębiorczości rodzinnej. Wyniki badań posłużyły za podstawę do realizacji etapu IV jakim było opracowanie macierzy stanowiącej metodykę rozwiązywania konfliktów w polskich przedsiębiorstwach rodzinnych. W pracy wskazano również sugestie istotne dla przeprowadzenia procesu sukcesji w sposób skuteczny i najmniej konfliktogenny. Wskazano także otwarte kierunki badań w tym obszarze.

EN The main goal of the scientific thesis is to develop a methodology for resolving conflicts in the organization, taking into account the specificities of the Polish family enterprises from the SME sector. Based on literature studies an reflection on the specifics of family enterprises in Poland. Further considerations the theoretical basis were conflicts in the context of family entrepreneurship and typology of conflict situations that occur when the succession in family businesses, and methods for resolving conflicts in organizations. In the part of the research work presented procedure consisting of four stages. Phase I consisted in carrying out the research literature. Stage II is the quantitative tests extended about in-depth interviews among the 328 family enterprises. Stage III was associated with carrying out qualitative research in the form of a focus group interview group with experts panel in entrepreneurship. The test results served as a basis for the implementation of phase IV which was to develop a matrix representing the methodology to resolve conflicts in Polish enterprises. In work also stated suggestions relevant to the process of succession in an efficient and least konfliktogenny. Indicated also opened lines of research in this area.

Liczba stron

210

Dziedzina wg OECD

ekonomia i biznes

Dyscyplina wg KBN

organizacja i zarządzanie

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 2041

Katalog on-line

to2018998138

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Krystyna Leszczewska

Miejsce

Łomża, Polska

Data

08.07.2019

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Wojciech Popczyk

Miejsce

Łódź, Polska

Data

29.07.2019

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

24.09.2019

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk społecznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu i jakości