Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Kształtowanie miejsc publicznych wobec przemian struktury wiekowej społeczności miejskiej na przykładzie Poznania

Autorzy

[ 1 ] Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor

[ 1 ] Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor pomocniczy

[ 1 ] Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Shaping of the public places in the time when citizens age structure are changed, on the Poznan city example

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • miejsca publiczne
  • mała architektura
  • osoby starsze
EN
  • public places
  • urban furniture
  • elderly people
Streszczenie

PL W Europie i w Polsce wzrasta liczba mieszkańców miast i nasilają się procesy starzenia się społeczeństw. Podjęty w dysertacji problem naukowy dotyczy dostosowania przestrzeni publicznej do potrzeb rosnącej grupy osób starszych (65+). Jakość wielu miejsc publicznych w Poznaniu nie spełnia oczekiwań tej grupy użytkowników. Autorka podjęła się określenia kryteriów determinujących ocenę jakości miejsc publicznych z punktu widzenia osób starszych, sprawdzenia na ile miejsca publiczne Poznania odpowiadają oczekiwaniom tej grupy społecznej oraz wskazania elementów aranżacji i wyposażenia decydujących o atrakcyjności tych miejsc. Badania przeprowadzono w celu zweryfikowania tezy, że istnieją kluczowe elementy wyposażenia miejsc publicznych, które determinują możliwość ich użytkowania przez osoby starsze. Wśród nich najważniejsze są miejsca odpoczynku wyposażone w ławki. Ich ilość, rozmieszczenie i forma są ważne dla kształtowania przestrzeni przyjaznych seniorom.

EN Europe and Poland are facing the processes of city population growth and society ageing. The problem addressed in this dissertation concerns the adjustment of public space to the needs of the soaring number of elderly people (65+). The quality of many public places in Poznan does not meet the expectations of this group of users. The author has undertaken the assessment of the criteria determining the quality evaluation of the public spaces from the point of view of senior citizens in order to examine to what extent the public places in Poznan meet this age group’s expectations and to pinpoint the elements of arrangement and equipment which make the places appealing. The research was performed to prove the thesis that there are some key elements of public places equipment which make the public space desirable for elderly people to use. One of the most crucial aspects is providing rest areas with benches, whose number, arrangement and form are vital for shaping senior-citizen-friendly space.

Liczba stron

295

Dziedzina wg OECD

nauki inżynieryjne i techniczne

Dyscyplina wg KBN

architektura i urbanistyka

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1803/1; DrOIN 1803/2 aneks

Katalog on-line

to20179034

Uwagi

rozprawa doktorska w dwóch tomach

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Marek Wysocki

Miejsce

Gdańsk-Gdynia, Polska

Data

02.03.2017

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Agata Zachariasz

Miejsce

Kraków, Polska

Data

30.01.2017

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

25.04.2017

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: architektura i urbanistyka, w specjalności: kształtowanie przestrzeni publicznych