Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Metodyka modelowania systemów motywacji pracowników na przykładzie produkcyjnych firm rodzinnych

Authors

[ 1 ] Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Supporting promoter

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN Methodology for modeling Employees' motivation systems on the example of production family businesses

Language

polish

Keywords
PL
  • motywowanie pracowników
  • systemy motywacji
  • firmy rodzinne
EN
  • motivating employees'
  • motivation systems
  • family businesses
Abstract

PL Przedmiotem rozprawy doktorskiej jest obszar motywowania pracowników w małych i średnich firmach rodzinnych branży produkcyjnej. Praca składa się z czterech rozdziałów poprzedzonych wprowadzeniem. Dwa pierwsze rozdziały mają charakter teore-tyczny. Rozdział trzeci i czwarty rozprawy to opracowania empiryczne. Pracę wieńczy pod-sumowanie wraz z kierunkami dalszych badań. Przedmiotem pierwszego rozdziału rozprawy doktorskiej jest analiza stanu wiedzy doty-cząca motywacji do pracy wraz z teoriami, modelami i narzędziami motywacji. W drugim rozdziale wyjaśniono istotę i znaczenie firm rodzinnych w Polsce. Rozdział trzeci zawiera analizę i opracowanie wyników badań empirycznych z zakresu mo-tywowania pracowników w mikro i małych firmach rodzinnych branży produkcyjnej. W rozdziale czwartym przedstawiono model skutecznego motywowania pracowni-ków w mikro i małych rodzinnych firmach produkcyjnych. Podsumowanie zawiera wnioski końcowe oraz propozycję dalszych kierunków badań nad motywowaniem pracowników w firmach rodzinnych.

EN The subject of the dissertation is the area of motivating the employees’ in small and medi-um-sized family businesses in the production branch. The dissertation consists of four chapters preceded by the introduction. The first and second chapters are theoretical. The third and fourth chapters of the dissertation are results of research. The work finishes the summary to-gether with the directions of further research. The subject of the first chapter of the dissertation is the analysis of the state of knowledge regarding motivation to work together with theories, models and tools of motivation. The second chapter explains the essence and importance of family businesses in Poland. The third chapter contains analysis and results of research in matters of employees’ motiva-tion in micro and small family businesses of the production branch. The fourth chapter presents a model of effective motivating of the employees in micro and small production family businesses. The summary contains final conclusions and a proposal for further directions of research on motivating employees in family businesses.

Number of pages

198

OECD domain

social sciences

KBN discipline

management and quality studies

Signature of printed version

DrOIN 2010

On-line catalog

to2018998135

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Iwona Chomiak-Orsa

Place

Wrocław, Polska

Date

02.09.2019

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Anna Rakowska

Place

Lublin, Polska

Date

23.07.2019

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

23.09.2019

Unit granting title

Rada Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk społecznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu i jakości

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.