Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Metodyka modelowania systemów motywacji pracowników na przykładzie produkcyjnych firm rodzinnych

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor pomocniczy

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Methodology for modeling Employees' motivation systems on the example of production family businesses

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • motywowanie pracowników
  • systemy motywacji
  • firmy rodzinne
EN
  • motivating employees'
  • motivation systems
  • family businesses
Streszczenie

PL Przedmiotem rozprawy doktorskiej jest obszar motywowania pracowników w małych i średnich firmach rodzinnych branży produkcyjnej. Praca składa się z czterech rozdziałów poprzedzonych wprowadzeniem. Dwa pierwsze rozdziały mają charakter teore-tyczny. Rozdział trzeci i czwarty rozprawy to opracowania empiryczne. Pracę wieńczy pod-sumowanie wraz z kierunkami dalszych badań. Przedmiotem pierwszego rozdziału rozprawy doktorskiej jest analiza stanu wiedzy doty-cząca motywacji do pracy wraz z teoriami, modelami i narzędziami motywacji. W drugim rozdziale wyjaśniono istotę i znaczenie firm rodzinnych w Polsce. Rozdział trzeci zawiera analizę i opracowanie wyników badań empirycznych z zakresu mo-tywowania pracowników w mikro i małych firmach rodzinnych branży produkcyjnej. W rozdziale czwartym przedstawiono model skutecznego motywowania pracowni-ków w mikro i małych rodzinnych firmach produkcyjnych. Podsumowanie zawiera wnioski końcowe oraz propozycję dalszych kierunków badań nad motywowaniem pracowników w firmach rodzinnych.

EN The subject of the dissertation is the area of motivating the employees’ in small and medi-um-sized family businesses in the production branch. The dissertation consists of four chapters preceded by the introduction. The first and second chapters are theoretical. The third and fourth chapters of the dissertation are results of research. The work finishes the summary to-gether with the directions of further research. The subject of the first chapter of the dissertation is the analysis of the state of knowledge regarding motivation to work together with theories, models and tools of motivation. The second chapter explains the essence and importance of family businesses in Poland. The third chapter contains analysis and results of research in matters of employees’ motiva-tion in micro and small family businesses of the production branch. The fourth chapter presents a model of effective motivating of the employees in micro and small production family businesses. The summary contains final conclusions and a proposal for further directions of research on motivating employees in family businesses.

Liczba stron

198

Dziedzina wg OECD

nauki społeczne

Dyscyplina wg KBN

organizacja i zarządzanie

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 2010

Katalog on-line

to2018998135

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Iwona Chomiak-Orsa

Miejsce

Wrocław, Polska

Data

02.09.2019

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Anna Rakowska

Miejsce

Lublin, Polska

Data

23.07.2019

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

23.09.2019

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk społecznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu i jakości