Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Identyfikacja systemu tworzenia i spalania mieszanki w układzie dwóch wtryskiwaczy z bezpośrednim wtryskiem benzyny

Authors

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Supporting promoter

Reviewers

Title variant

EN The identification of mixture creation and combustion system in dual injector system with gasoline direct injection

Language

polish

Keywords
PL
  • bezpośredni wtrysk paliwa
  • rozkład płomienia
EN
  • gasoline direct injection
  • flame distribution
Abstract

PL Praca doktorska dotyczy zagadnień bezpośredniego wtrysku benzyny przy użyciu dwóch wtryskiwaczy. Obejmuje aspekty rozpylenia paliwa z uwzględnieniem przygotowania ładunku, a także spalania w powiązaniu z możliwościami zmiany wybranych parametrów sterowania wpływających na te procesy. W pracy omówiono ilościowe i jakościowe badania wtrysku i rozpylenia paliwa uzależnione od parametrów termodynamicznych występujących w silniku Eksperymentalną analizę rozpylenia paliwa rozszerzono o badania symulacyjne z wyko-rzystaniem oprogramowania AVL Fire. Badania procesu spalania mieszanki przygotowanej przez proponowany system przeprowadzono z użyciem maszyny pojedynczego cyklu. Badania te obejmowały analizę parame-trów termodynamicznych procesu, rozprzestrzeniania się płomienia oraz rozkładu temperatury. Uzasadniono duży potencjał proponowanego układu wtryskowego wskazując na możliwości szerokiego kształtowania procesu wtrysku paliwa z jednoczesnym spalaniem mieszanek bardzo ubogich.

EN The PhD thesis concerns the issues of gasoline direct injection with two injectors. It covers the aspects of fuel spray including the mixture preparation as well as aspects of combustion with possibility of changing the control parameters influencing these processes. The paper discusses the quantitative and qualitative research on fuel injection and atomization depending on the thermodynamic parameters occurring in the engine.The experimental analysis of fuel atomization was extended to simulation research using AVL Fire software.The research on mixture combustion process prepared by the proposed system was performed using a rapid compression machine. This research included the analysis of the thermodynamic parameters of the process, flame propagation, and the temperature distribution.The high potential of the proposed injection system was justified pointing to the possibility of broad forming of the fuel injection with simultaneous combustion of very lean mixtures.

Number of pages

101

OECD domain

mechanical engineering

KBN discipline

construction and operation of machinery

Signature of printed version

DrOIN 1773

On-line catalog

to201780872

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Marek Brzeżański

Place

Kraków, Polska

Date

12.09.2016

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Mirosław Kowalski

Place

Warszawa, Polska

Date

15.09.2016

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

10.10.2016

Unit granting title

Rada Wydziału Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: budowa i eksploatacja maszyn, w specjalności: silniki spalinowe

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.