Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Analiza uszkodzeń samolotów wielozadaniowych F-16 Block 52+ podczas ich eksploatacji

Autorzy

[ 1 ] Instytut Transportu, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant

Promotor

[ 1 ] Instytut Energetyki Cieplnej, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor pomocniczy

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Napędów, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Multi-Role Aircraft F-16 Block52+ Damage Analysis During Their Operation

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • uszkodzenia
  • bezpieczeństwo
  • metodyka
  • ryzyko
  • samolot
EN
  • failures
  • statistics
  • aircraft
  • risk managment
Streszczenie

PL Rejestrowanie i analizowanie uszkodzeń nowoczesnych samolotów wielozadaniowych traktowane było dotychczas wyłącznie w celach diagnostycznych. Obecnie okazuje się to dalece niewystarczające w kontekście zaawansowanej technologii monitorowania danych. Zasadnym uznaje się zatem zmianę na podejście prewencyjne, poprzez podejmowanie działań w czasie rzeczywistym w odniesieniu do zaistniałych uszkodzeń. Niniejsza dysertacja jest syntetyczną próbą określenia możliwości zastosowania dostępnych systemów monitorowania, umożliwiających prowadzenie analizy powstających niesprawności floty samolotów wielozadaniowych F-16 Block 52+ stacjonujących w jednej z polskich baz lotnictwa taktycznego. Rozwiązanie to ma bezpośredni wpływ na zapewnienie dostępności statków powietrznych w celu realizacji misji, tj. szkolenia lotniczego oraz wykonywania zadań bojowych zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. Przeprowadzona wielopłaszczyznowa analiza danych dotycząca uszkodzeń wykazała szereg zależności, które mogą być podstawą profilaktyki zdarzeń krytycznych, skutkujących wyłączeniem środka bojowego z eksploatacji. Złożoność i wieloaspektowość zaprezentowanej problematyki wymusiły przedstawienie analizowanych zagadnień w odniesieniu do poszczególnych systemów statku powietrznego takich jak: hydraulicznego, paliwowego, awioniki, sterowania lotem, rejestracji oraz diagnostyki wewnętrznej i zespołu napędowego. Doprowadziło to do opracowania modeli danych uszkodzeń, które zostały zweryfikowane metodą obliczeń eksperymentalnych. Przeprowadzony proces analityczno-badawczy pozwolił wypracować wnioski końcowe oraz określić kierunki dalszych badań w odniesieniu do prezentowanej problematyki.

EN Recording and analysis of damage to modern multi-role aircrafts, so far treated only for diagnostic purposes, is currently far from sufficient in the context of advanced data monitoring technology. It is therefore considered appropriate to change to a preventive approach, by taking real-time action on the damage that has occurred. This dissertation is a synthetic attempt to determine the possibility of using available monitoring systems to analyse the occurring malfunctions of the fleet of F-16 Block52+ multi-role aircraft stationed at one of the Polish tactical air bases. This solution has a direct impact on ensuring the availability of aircraft to carry out the mission, i.e. flight training and combat tasks both at home and abroad. Multidimensional analysis of damage data has shown a number of relationships that can be the basis for critical event prevention, resulting in deactivation of the fighter. The complexity and multi-facetednes of the presented issues forced the presentation of the analyzed issues in relation to particular aircraft systems i.e. avionics, flight control, hydraulics, fuel control, recording and internal diagnostics and power unit. This led to the development of damage data models, which were verified by experimental calculations. The conducted analytic-research process allowed to work out the final conclusions and define the directions of further research in relation to the presented issues.

Liczba stron

137

Dziedzina wg OECD

nauki inżynieryjne i techniczne

Dyscyplina wg KBN

nauki wojskowe

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 2077

Katalog on-line

to2021500456

Uwagi

Drugą dyscypliną wg KBN jest transport.

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Leszek Cwojdziński

Miejsce

Poznań, Polska

Data

12.08.2020

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Maciej Matuszewski

Miejsce

Bydgoszcz, Polska

Data

17.07.2020

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

09.09.2020

Jednostka nadająca tytuł

Rada Dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: inżynieria lądowa i transport, w specjalności: lotnictwo