Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Analiza uszkodzeń samolotów wielozadaniowych F-16 Block 52+ podczas ich eksploatacji

Authors

[ 1 ] Instytut Transportu, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Energetyki Cieplnej, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Supporting promoter

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Napędów, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN Multi-Role Aircraft F-16 Block52+ Damage Analysis During Their Operation

Language

polish

Keywords
PL
  • uszkodzenia
  • bezpieczeństwo
  • metodyka
  • ryzyko
  • samolot
EN
  • failures
  • statistics
  • aircraft
  • risk managment
Abstract

PL Rejestrowanie i analizowanie uszkodzeń nowoczesnych samolotów wielozadaniowych traktowane było dotychczas wyłącznie w celach diagnostycznych. Obecnie okazuje się to dalece niewystarczające w kontekście zaawansowanej technologii monitorowania danych. Zasadnym uznaje się zatem zmianę na podejście prewencyjne, poprzez podejmowanie działań w czasie rzeczywistym w odniesieniu do zaistniałych uszkodzeń. Niniejsza dysertacja jest syntetyczną próbą określenia możliwości zastosowania dostępnych systemów monitorowania, umożliwiających prowadzenie analizy powstających niesprawności floty samolotów wielozadaniowych F-16 Block 52+ stacjonujących w jednej z polskich baz lotnictwa taktycznego. Rozwiązanie to ma bezpośredni wpływ na zapewnienie dostępności statków powietrznych w celu realizacji misji, tj. szkolenia lotniczego oraz wykonywania zadań bojowych zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. Przeprowadzona wielopłaszczyznowa analiza danych dotycząca uszkodzeń wykazała szereg zależności, które mogą być podstawą profilaktyki zdarzeń krytycznych, skutkujących wyłączeniem środka bojowego z eksploatacji. Złożoność i wieloaspektowość zaprezentowanej problematyki wymusiły przedstawienie analizowanych zagadnień w odniesieniu do poszczególnych systemów statku powietrznego takich jak: hydraulicznego, paliwowego, awioniki, sterowania lotem, rejestracji oraz diagnostyki wewnętrznej i zespołu napędowego. Doprowadziło to do opracowania modeli danych uszkodzeń, które zostały zweryfikowane metodą obliczeń eksperymentalnych. Przeprowadzony proces analityczno-badawczy pozwolił wypracować wnioski końcowe oraz określić kierunki dalszych badań w odniesieniu do prezentowanej problematyki.

EN Recording and analysis of damage to modern multi-role aircrafts, so far treated only for diagnostic purposes, is currently far from sufficient in the context of advanced data monitoring technology. It is therefore considered appropriate to change to a preventive approach, by taking real-time action on the damage that has occurred. This dissertation is a synthetic attempt to determine the possibility of using available monitoring systems to analyse the occurring malfunctions of the fleet of F-16 Block52+ multi-role aircraft stationed at one of the Polish tactical air bases. This solution has a direct impact on ensuring the availability of aircraft to carry out the mission, i.e. flight training and combat tasks both at home and abroad. Multidimensional analysis of damage data has shown a number of relationships that can be the basis for critical event prevention, resulting in deactivation of the fighter. The complexity and multi-facetednes of the presented issues forced the presentation of the analyzed issues in relation to particular aircraft systems i.e. avionics, flight control, hydraulics, fuel control, recording and internal diagnostics and power unit. This led to the development of damage data models, which were verified by experimental calculations. The conducted analytic-research process allowed to work out the final conclusions and define the directions of further research in relation to the presented issues.

Number of pages

137

OECD domain

engineering and technical sciences

KBN discipline

military sciences

Signature of printed version

DrOIN 2077

On-line catalog

to2021500456

Comments

Drugą dyscypliną wg KBN jest transport.

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Leszek Cwojdziński

Place

Poznań, Polska

Date

12.08.2020

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Maciej Matuszewski

Place

Bydgoszcz, Polska

Date

17.07.2020

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

09.09.2020

Unit granting title

Rada Dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: inżynieria lądowa i transport, w specjalności: lotnictwo

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.