Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Przestrzenie resztkowe w mieście

Autorzy

[ 1 ] Instytut Architektury, Urbanistyki i Ochrony Dziedzictwa, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor

Promotor pomocniczy

[ 1 ] Instytut Architektury, Urbanistyki i Ochrony Dziedzictwa, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Residual spaces in the city

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • przestrzenie resztkowe
  • recykling przestrzeni
  • kompozycja urbanistyczna
  • identyfikacja z miejscem
EN
  • residual spaces
  • space recycling
  • urban composition
  • identification with the place
Streszczenie

PL Rozprawa doktorska przedstawia ocenę jakości śródmieścia Poznania, w relacjach zachodzących między strukturą miasta a odbiorcami oraz w odniesieniu do wpływu na te relacje zjawiska przestrzeni resztkowych. Celem badań było dowiedzenie tezy: zagospodarowanie przestrzeni resztkowych jest skuteczną metodą dopełnienia kompozycji urbanistycznej i architektonicznej, a dostosowanie ich do współczesnych potrzeb stanowi podstawę do pogłębienia identyfikacji użytkowników z miejscem. W oparciu o badania przeprowadzone w wybranych dzielnicach Poznania dokonano autorskiej analizy struktur miasta, zdefiniowano zjawisko przestrzeni resztkowych i jego charakterystyczne cechy. Zbadano ponadto zależności między jakością struktury miejskiej a komfortem życia mieszkańców oraz poczuciem odpowiedzialności za miejsca i przestrzenie w mieście. Dowiedziono, że obecność przestrzeni resztkowych w mieście powoduje zanik spoistości miasta, ma destrukcyjny wpływ na wyrazistość i gęstość przestrzeni.

EN The Ph.D. thesis presents a quality assessment of the city centre of Poznan, with particular emphasis on the relationships between the structure of the city and the recipients, in terms of the impact of residual spaces on these relationships. There were reaserched the dependences between the quality of urban structure and the comfort of living of the inhabitants, and consequently their sense of responsibility for the places and spaces in the city. The objective of the study was conducted to prove the thesis that the residual space development is an effective method to complement the urban and architectural composition, and adapting them to modern needs represents the basis for the deepening of user’s identification with the place. It has been proved that the quality of life in the city is dependent on the quality and cohesion of its structure, and the crystallization of the urban fabric through the development of residual spaces and their adaptation to the needs of the users.

Liczba stron

298

Dziedzina wg OECD

nauki inżynieryjne i techniczne

Dyscyplina wg KBN

architektura i urbanistyka

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1788

Katalog on-line

to201680804

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Krzysztof Ingarden

Miejsce

Kraków, Polska

Data

26.04.2016

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Jan Wrana

Miejsce

Kraków, Polska

Data

24.05.2016

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

28.06.2016

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: architektura i urbanistyka, w specjalności: architektura przestrzeni miejskich