Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Identyfikacja zakłóceń ziemnozwarciowych w kablowych sieciach SN przy wykorzystaniu wielkości elektrycznych mierzonych w żyłach powrotnych

Autorzy

[ 1 ] Instytut Elektroenergetyki, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor

[ 1 ] Instytut Elektroenergetyki, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor pomocniczy

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Detection of Earth Faults in MV Cable Lines Using Electrical Quantities Measured in Cable Screens

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • automatyka zabezpieczeniowa
  • lokalizacja zwarć
  • identyfikacja zwarć
  • zjawiska ziemnozwarciowe
  • linie kablowe i kablowo-napowietrzne
Streszczenie

PL W pracy doktorskiej przedstawiono zagadnienia związane z wykrywaniem i lokalizacją zwarć doziemnych w sieciach dystrybucyjnych oraz wybrane zagadnienia wspomagające zarządzanie majątkiem sieciowym. Uwagę skupiono na kablowych liniach elektroenergetycznych, żyłach powrotnych i sposobach ich łączenia, zjawiskach ziemnozwarciowych, źródłach prądu uziemiającego oraz pomiarze wielkości elektrycznych. Opisano i omówiono przyczyny przepływu prądu przez żyły powrotne i instalacje uziemiającą. Przedstawiono wyniki badań symulacyjnych, wyniki badań wykonanych na fizycznym modelu sieci średniego napięcia oraz wyniki pomiarów prowadzonych w rzeczywistej sieci SN. Opisano opracowane sposoby wykrywania i lokalizacji zwarć doziemnych w liniach kablowych i kablowo-napowietrznych oraz wybrane sposoby poprawy skuteczności zarządzania majątkiem sieciowym w liniach kablowych. Przedstawiono możliwości dalszych badań oraz koncepcje budowy systemu eksperckiego. Przedstawiono również wyniki eksperymentu sieciowego potwierdzającego prawidłowość analiz.

EN Doctoral thesis raises topics related with detection and location of earth faults in distribution system network and selected topics connected with asset management of distribution system networks. Attention is paid on medium voltage cable lines, cable screens, methods of cable screen connection, earth fault phenomenon, cable screen earthing current sources and measurement of electrical quantities. Cable screen earthing current sources are carefully analyzed in the context of criterion values. The results of simulation tests, results of tests performed on the physical model of medium voltage network and the results of measurements carried out in the real MV network are presented. The developed methods for detection and location of ground faults in cable and cable-overhead lines as well as selected ways to improve the efficiency of network property management in cable lines are described. The possibilities of further research and concepts of building an expert system were presented. The results of the network experiment confirming the correctness of the analyzes were also presented.

Liczba stron

120

Dziedzina wg OECD

nauki inżynieryjne i techniczne

Dyscyplina wg KBN

energetyka

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 2075

Katalog on-line

to2021500468

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Marcin Habrych

Miejsce

Wrocław, Polska

Data

20.06.2020

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Paweł Sowa

Miejsce

Gliwice, Polska

Data

14.05.2020

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

18.09.2020

Jednostka nadająca tytuł

Rada Dyscypliny Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka