Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Identyfikacja zakłóceń ziemnozwarciowych w kablowych sieciach SN przy wykorzystaniu wielkości elektrycznych mierzonych w żyłach powrotnych

Authors

[ 1 ] Instytut Elektroenergetyki, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Instytut Elektroenergetyki, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Supporting promoter

Reviewers

Title variant

EN Detection of Earth Faults in MV Cable Lines Using Electrical Quantities Measured in Cable Screens

Language

polish

Keywords
PL
  • automatyka zabezpieczeniowa
  • lokalizacja zwarć
  • identyfikacja zwarć
  • zjawiska ziemnozwarciowe
  • linie kablowe i kablowo-napowietrzne
Abstract

PL W pracy doktorskiej przedstawiono zagadnienia związane z wykrywaniem i lokalizacją zwarć doziemnych w sieciach dystrybucyjnych oraz wybrane zagadnienia wspomagające zarządzanie majątkiem sieciowym. Uwagę skupiono na kablowych liniach elektroenergetycznych, żyłach powrotnych i sposobach ich łączenia, zjawiskach ziemnozwarciowych, źródłach prądu uziemiającego oraz pomiarze wielkości elektrycznych. Opisano i omówiono przyczyny przepływu prądu przez żyły powrotne i instalacje uziemiającą. Przedstawiono wyniki badań symulacyjnych, wyniki badań wykonanych na fizycznym modelu sieci średniego napięcia oraz wyniki pomiarów prowadzonych w rzeczywistej sieci SN. Opisano opracowane sposoby wykrywania i lokalizacji zwarć doziemnych w liniach kablowych i kablowo-napowietrznych oraz wybrane sposoby poprawy skuteczności zarządzania majątkiem sieciowym w liniach kablowych. Przedstawiono możliwości dalszych badań oraz koncepcje budowy systemu eksperckiego. Przedstawiono również wyniki eksperymentu sieciowego potwierdzającego prawidłowość analiz.

EN Doctoral thesis raises topics related with detection and location of earth faults in distribution system network and selected topics connected with asset management of distribution system networks. Attention is paid on medium voltage cable lines, cable screens, methods of cable screen connection, earth fault phenomenon, cable screen earthing current sources and measurement of electrical quantities. Cable screen earthing current sources are carefully analyzed in the context of criterion values. The results of simulation tests, results of tests performed on the physical model of medium voltage network and the results of measurements carried out in the real MV network are presented. The developed methods for detection and location of ground faults in cable and cable-overhead lines as well as selected ways to improve the efficiency of network property management in cable lines are described. The possibilities of further research and concepts of building an expert system were presented. The results of the network experiment confirming the correctness of the analyzes were also presented.

Number of pages

120

OECD domain

engineering and technical sciences

KBN discipline

power engineering

Signature of printed version

DrOIN 2075

On-line catalog

to2021500468

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Marcin Habrych

Place

Wrocław, Polska

Date

20.06.2020

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Paweł Sowa

Place

Gliwice, Polska

Date

14.05.2020

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

18.09.2020

Unit granting title

Rada Dyscypliny Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.