Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Metodyka budowania strategii zakupu gazu ziemnego dla Polskich przedsiębiorstw energetycznych

Authors

Promoter

[ 1 ] Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Supporting promoter

[ 1 ] Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN Building methodology of strategy purchasing natural gas for Polish energy companies

Language

polish

Keywords
PL
  • gaz ziemny
  • strategia
  • przedsiębiorstwo energetyczne
EN
  • natural gas
  • strategy
  • Polish Energy Utility
Abstract

PL Handel paliwami gazowymi w Polsce za pośrednictwem giełdy oraz na rynku hurtowym jest tematem nowym. Historycznie, pozycję monopolistyczną jedynego dysponenta tych paliw posiadało Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. Od końca 2012 roku, kiedy uruchomiono parkiet gazu ziemnego na Towarowej Giełdzie Energii, zwiększyła się liczba sprzedawców paliwa gazowego, w tym również o przedsiębiorstwa energetyczne takie jak: ENEA, ENERGA czy TAURON. Rozprawa przedstawia metodykę oraz implementacje metodyki budowania strategii zakupu paliwa gazowego za pośrednictwem Towarowej Giełdy Energii oraz drogą alternatywnego importu z państw Unii Europejskiej. Obecnie paliwo gazowe można bowiem również importować z kierunku zachodniego poprzez interkonektor w Mallnowie oraz Lasowie (Niemcy). Analizie poddano wymogi formalno¬prawne związane z uczestnictwem przedsiębiorstwa energetycznego w polskim, hurtowym rynku gazu oraz przedstawiono możliwe strategie dotyczące czasu i sposobu zakupu tego towaru dla klientów końcowych tego przedsiębiorstwa. Jednym aspektem strategicznym transakcji zakupowej jest miejsce pozyskania paliwa gazowego przez przedsiębiorstwo energetyczne, drugim natomiast czas zakupu. Gaz ziemny nabywany przez przedsiębiorstwa energetyczne na rynku hurtowym może bowiem być pozyskany zarówno przed jak i po podpisaniu umowy sprzedaży z klientem końcowym tych przedsiębiorstw. Paliwo gazowe może być zakupione na rynku terminowym (od miesiąca do trzech lat przed terminem dostawy) lub też jest nabywane na bieżąco z dostawą do kilku dni na przód. Cena po jakiej przedsiębiorstwo energetyczne dokona zakupu paliwa gazowego wpływa bezpośrednio na konkurencyjność tego przedsiębiorstwa. Za kluczowe kryterium zarządzania przez przedsiębiorstwo energetyczne portfelem zakupowym przyjęto uzyskanie jak najniższej ceny nabycia gazu przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa dostaw. Ewentualny import gazu z niektórych alternatywnych kierunków (na przykład z Rosji czy post-radzieckich państw Azji Centralnej) może wiązać się z podwyższonym ryzykiem przerwania dostaw. Przerwanie dostaw hurtowych, nie zwalnia jednak przedsiębiorstwa energetycznego z realizacji zobowiązań wynikających z umowy ze swoim klientem końcowym. W takim przypadku przedsiębiorstwo to będzie zmuszone do zakupu gazu ziemnego na rynku bilansującym, prowadzonym przez Operatora Sieci Przesyłowej GAZ- SYSTEM, ponosząc dodatkowe koszty finansowe.

EN Research area of natural gas trading at the Wholesale market in Poland at is a new topie. Historically the monopolist position was kept by Polish Oil & Gas Company. Since end of 2012, when gas trading has started at Polish Power Exchange, there can be observed inereased the number of sellers of gas, including for energy companies such as ENEA, ENERGA or TAURON. ' This doctoral dissertation shows methodology and examples of implementation of building gas purchasing strategies at Polish Power Exchange as well as from alternative direction of EU countries. Presently fuel gas can being imported from west direction via interconnectors in Mallnow and Lasów (both at polish-german border). Analyzed the formal and legał requirements related to the participation in the polish Wholesale gas market and shows possible strategies for when and how to buy this product for finał customers of the enterprises. One of the strategy aspect is place for purchasing natural gas and the second is time of purchase by energy companies. Natural gas at the Wholesale market can be purchased ‘before’ or ‘after’ the contract with finał customer is concluded. Gas can be bought both at forward market (from one month up to three years ahead) as well as on the date of delivery to a few days ahead. The price which purchaser will pay is determining his competitive position over other sales companies. As a key criterion for the purchasing portfolio management adopted to obtain the lowest possible purchase price of gas at the same time ensuring security of supply. Possible gas import, of some alternative directions (for example, Russia or Central Asia), may be associated with the risk of supply disruption. Interruption of supplies on the Wholesale market, does not relieve the energy company of its obligations under the contract with the finał customer. In practice, the vendor will be forced to purchase natural gas on the balancing market, operated by the Transmission Network Operator GAZ-SYSTEM, incurring additional financial costs.

Number of pages

121

OECD domain

economy and business

KBN discipline

management and quality studies

Signature of printed version

DrOIN 1793

On-line catalog

to201680818

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Jerzy Lewandowski

Place

Łódź, Polska

Date

20.04.2016

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Bogusław Węgrzyn

Place

Szczecin, Polska

Date

23.04.2016

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

31.05.2016

Unit granting title

Rada Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.