Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Badanie zarządzania biomasą w gospodarce odpadowej i energetycznej Polski

Authors

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Supporting promoter

Reviewers

Title variant

EN Research of Managing Biomass in Poland's Waste and Energy Economy

Language

polish

Keywords
PL
  • biomasa
  • zarządzanie
  • OZE
  • odpady
  • energetyka
EN
  • biomass
  • management
  • renewable energy
  • waste
  • energy
Abstract

PL W aspekcie zmian klimatycznych i ochrony nieodnawialnych zasobów naturalnych, a także bezpieczeństwa energetycznego, obszary gospodarki odpadowej oraz odnawialnych źródeł energii należą do jednych z priorytetowych zagadnień rozwijanych w Unii Europejskiej oraz w Polsce. Oba te obszary podlegają licznym regulacjom prawnym, w tym międzynarodowym oraz krajowym. W świetle tych wymagań definiowana jest biomasa, jak również substraty ją stanowiące. W zależności od dostępności substratów biomasowych, ich jakości, jak i regulacji prawnych, możliwe jest ich przetwarzanie, także w energię cieplną i elektryczną. Właściwości fizyko-chemiczne biomasy determinują o zastosowaniu biologicznej, chemicznej lub termicznej technologii konwersji biomasy lub odpadów biomasowych. Przebieg procesów, ich sprawność, jak i rodzaj produktu końcowego jest różny. Elementy te stanowią o ekonomicznych aspektach poszczególnych technologii. Zastosowanie określonego substratu biomasowego determinuje wybór technik logistycznych na etapie: pozyskania biomasy, transportu, jak i magazynowania. Zastosowanie poszczególnych technik wpływa na efektywność procesów logistycznych. W pracy doktorskiej zaprezentowano kompleksowe ujęcie zarządzania biomasą w krajowej gospodarce energetycznej oraz odpadowej Polski. Zwieńczeniem pracy jest prezentacja modelu zarządzania biomasą, w tym model zarządzania w ujęciu jakości produktu końcowego.

EN In terms of climate change and the protection of non-renewable natural resources, as well as energy security, areas of waste management and renewable energy sources are among the priority issues developed in the European Union and in Poland. Both of these areas are subject to numerous legal regulations, including international and national. In the light of these requirements, biomass is defined as well as the substrates constituting it. Depending on the availability of biomass substrates, their quality and legal regulations, it is possible to convert them into heat and electricity. The physico-chemical properties of biomass determine the use of biological, chemical or thermal biomass conversion technology or biomass waste. The course of processes, their efficiency as well as the type of end product varies. These elements determine the economic aspects of individual technologies. The use of a specific biomass substrate determines the choice of logistic techniques at the stage of biomass extraction, transport and storage. The use of individual techniques affects the efficiency of logistics processes. The doctoral dissertation presents a comprehensive approach to biomass management in the national energy and waste management of Poland. The culmination of the work is the presentation of the biomass management model, including the management model in terms of final product quality.

Number of pages

240

OECD domain

economy and business

KBN discipline

management and quality studies

Signature of printed version

DrOIN 2093

On-line catalog

to2021500448

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Marian Malicki

Place

Szczecin, Polska

Date

20.09.2020

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Henryk Sobolewski

Place

Poznań, Polska

Date

14.09.2020

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

29.10.2020

Unit granting title

Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk społecznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu i jakości

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.