Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Badanie zarządzania biomasą w gospodarce odpadowej i energetycznej Polski

Autorzy

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant

Promotor

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor pomocniczy

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Research of Managing Biomass in Poland's Waste and Energy Economy

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • biomasa
  • zarządzanie
  • OZE
  • odpady
  • energetyka
EN
  • biomass
  • management
  • renewable energy
  • waste
  • energy
Streszczenie

PL W aspekcie zmian klimatycznych i ochrony nieodnawialnych zasobów naturalnych, a także bezpieczeństwa energetycznego, obszary gospodarki odpadowej oraz odnawialnych źródeł energii należą do jednych z priorytetowych zagadnień rozwijanych w Unii Europejskiej oraz w Polsce. Oba te obszary podlegają licznym regulacjom prawnym, w tym międzynarodowym oraz krajowym. W świetle tych wymagań definiowana jest biomasa, jak również substraty ją stanowiące. W zależności od dostępności substratów biomasowych, ich jakości, jak i regulacji prawnych, możliwe jest ich przetwarzanie, także w energię cieplną i elektryczną. Właściwości fizyko-chemiczne biomasy determinują o zastosowaniu biologicznej, chemicznej lub termicznej technologii konwersji biomasy lub odpadów biomasowych. Przebieg procesów, ich sprawność, jak i rodzaj produktu końcowego jest różny. Elementy te stanowią o ekonomicznych aspektach poszczególnych technologii. Zastosowanie określonego substratu biomasowego determinuje wybór technik logistycznych na etapie: pozyskania biomasy, transportu, jak i magazynowania. Zastosowanie poszczególnych technik wpływa na efektywność procesów logistycznych. W pracy doktorskiej zaprezentowano kompleksowe ujęcie zarządzania biomasą w krajowej gospodarce energetycznej oraz odpadowej Polski. Zwieńczeniem pracy jest prezentacja modelu zarządzania biomasą, w tym model zarządzania w ujęciu jakości produktu końcowego.

EN In terms of climate change and the protection of non-renewable natural resources, as well as energy security, areas of waste management and renewable energy sources are among the priority issues developed in the European Union and in Poland. Both of these areas are subject to numerous legal regulations, including international and national. In the light of these requirements, biomass is defined as well as the substrates constituting it. Depending on the availability of biomass substrates, their quality and legal regulations, it is possible to convert them into heat and electricity. The physico-chemical properties of biomass determine the use of biological, chemical or thermal biomass conversion technology or biomass waste. The course of processes, their efficiency as well as the type of end product varies. These elements determine the economic aspects of individual technologies. The use of a specific biomass substrate determines the choice of logistic techniques at the stage of biomass extraction, transport and storage. The use of individual techniques affects the efficiency of logistics processes. The doctoral dissertation presents a comprehensive approach to biomass management in the national energy and waste management of Poland. The culmination of the work is the presentation of the biomass management model, including the management model in terms of final product quality.

Liczba stron

240

Dziedzina wg OECD

ekonomia i biznes

Dyscyplina wg KBN

organizacja i zarządzanie

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 2093

Katalog on-line

to2021500448

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Marian Malicki

Miejsce

Szczecin, Polska

Data

20.09.2020

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Henryk Sobolewski

Miejsce

Poznań, Polska

Data

14.09.2020

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

29.10.2020

Jednostka nadająca tytuł

Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk społecznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu i jakości