Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Badanie skuteczności funkcjonowania systemu gospodarki odpadami przemysłowymi na przykładzie wybranych instalacji krańcowych

Autorzy

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant

Promotor

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor pomocniczy

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Study of the Effectiveness of Industrial Waste Management System Functioning, Based on Selected Final Installations Example

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • gospodarka odpadami
  • jakość odpadów
  • skuteczność
  • zarządzanie
EN
  • waste management
  • waste quality
  • effectiveness
  • management
Streszczenie

PL Odpady przemysłowe powstają w każdym przedsiębiorstwie produkcyjnym, generując dodatkowe koszty prowadzonej działalności. Sposób ich zbierania, magazynowania, transportu i dalszego przetworzenia, ma wpływ na cenę jaką przedsiębiorstwo ponosi z tytułu zagospodarowania odpadów. Instalacja krańcowa, która te odpady przetwarza, ponosi koszty związane z procesami wytwórczymi, które są zależne i w korelacji od jakości otrzymanych odpadów. Dodatkowo istotnym czynnikiem wpływającym na proces w instalacji krańcowej jest wielkość reklamacji dla otrzymywanego towaru. Wyniki prowadzonych badań na instalacjach krańcowych jednoznacznie wskazują na niewydolność obecnego systemu zarządzania odpadami przemysłowymi w świetle obowiązujących regulacji prawnych. Jakość odbieranych przez instalację odpadów przemysłowych ma kluczową rolę w budowie nowego modelu gospodarki odpadami poprodukcyjnymi oraz kosztów systemu zagospodarowania odpadów poprodukcyjnych.

EN Industrial waste are made in every production enterprises, making additional cost of any conducted business. The way of its colecting, storage, transprtoation and further tranformation influnce on cost which every enterprise need to pay for waste management. The final installation, who process the collected waste, also pay cost for all productive processes. Multiplicity of processes and their cost depend and correlate on quality of collecting waste from production companies. In additional important factor influencing on process in final installation is quantity of complaint for received material. Results of researches that were made in final installations unequivocally shows inefficiencies current industrial waste management system in present polish law. Quality of accumulated waste by final instalation has core role in bulding new model of industrial waste management and cost of industrial waste management.

Liczba stron

145

Dziedzina wg OECD

ekonomia i biznes

Dyscyplina wg KBN

organizacja i zarządzanie

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 2104

Katalog on-line

to2021500452

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Krzysztof Czyrka

Miejsce

Gorzów Wielkopolski, Polska

Data

20.09.2020

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Marian Malicki

Miejsce

Szczecin, Polska

Data

20.09.2020

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

29.10.2020

Jednostka nadająca tytuł

Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk społecznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu i jakości