Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Wpływ klimatu organizacyjnego na efektywność zespołów stosujących zwinne metodyki wytwarzania oprogramowania

Autorzy

[ 1 ] Instytut Zarządzania i Systemów Informacyjnych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor

[ 1 ] Instytut Zarządzania i Systemów Informacyjnych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

Wariant tytułu

EN The Influence of Organizational Climate on the Efficacy of Teams Using Agile Software Development Methodologies

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • agile
  • klimat organizacyjny
  • efektywność
  • wytwarzanie oprogramowania
EN
  • agile
  • organizational climate
  • efficacy
  • software development
Streszczenie

PL Obserwacja pracy zwinnych zespołów programistycznych pozwoliła zauważyć, iż intuicyjnie rozumiana i dostrzeżona w praktyce efektywność pracy tych zespołów charakteryzuje się cyklicznością. Co więcej wydawała się mieć ona bezpośredni związek z etapem prac i poziomem dojrzałości produktu. Jednakże różne zespoły ulegały różnym wahaniom efektywności przy zachowaniu jednolitej metodyki wytwarzania. Różnią się one między sobą przede wszystkim klimatem organizacyjnym, na co wskazuje różna atmosfera, styl kierowania przełożonego, style komunikacji czy stosowane standardy oraz poziom autonomii. Wzbudziło to ciekawość badawczą autorki czy istnieje związek pomiędzy klimatem organizacyjnym a efektywnością tychże zespołów. Jest to nie tylko problem naukowy, ale również praktyczny. Działanie narzędziami organizacyjnymi i motywacyjnymi na zespoły w celu utrzymania stałego poziomu efektywności pozwala na zapewnienie ciągłości operacyjnej i przewidywalności w dostarczaniu kolejnych etapów produktu IT.

EN Observation of the work of agile programming teams has shown that the efficacy of these teams intuitively understood and noticed in practice is characterized by cyclicality. What's more, it seemed to be directly related to the stage of work and the level of product maturity. However, different teams underwent different efficacy fluctuations while maintaining the same development methodology. They differ mainly in the organizational climate, as evidenced by the different atmosphere, supervisor's management style, communication styles or applied standards and level of autonomy. This aroused the author's research curiosity whether there is a relationship between the organizational climate and the efficacy of these teams. This is not only a scientific problem, but also a practical one. Working with organizational and motivational tools on teams to maintain a constant level of efficacy allows to ensure operational continuity and predictability in delivering the next stages of an IT product.

Liczba stron

221

Dziedzina wg OECD

nauki społeczne

Dyscyplina wg KBN

organizacja i zarządzanie

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 2090

Katalog on-line

to2021500445

Uwagi

Opublikowaną wersję rozprawy można znaleźć poniżej jako osobny plik w sekcji "Dokumenty powiązane" (lub pod adresem: https://sin.put.poznan.pl/files/download/dissertations/34307/2858/Karolina_Grobelna_-_Wplyw_klimatu_organizacyjnego_na_efektywnosc_zespolow_(wersja_opublikowana).pdf/). Tekst różni się nieznacznie od wersji dostarczonej przed obroną (przypuszczalnie zmiany poczynione przez redaktora). Wydanie I, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej (Poznań, 2021); Licencja: CC-BY-SA; Redakcja: Anna Liberek; 248 s.; ISBN 978-83-7775-622-5 (wersja drukowana); ISBN 978-83-7775-628-7 (wersja elektroniczna); DOI: 10.21008/b.978-83-7775-628-7

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Celina M. Olszak

Miejsce

Katowice, Polska

Data

28.09.2020

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Cezary Orłowski

Miejsce

Gdańsk, Polska

Data

22.10.2020

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

27.11.2020

Jednostka nadająca tytuł

Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk społecznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu i jakości