Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Zarządzanie ryzykiem zagrożeń w użytkowaniu bezzałogowych statków powietrznych

Autorzy

Promotor

Promotor pomocniczy

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Napędów, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

Wariant tytułu

EN The Risk of Threats Management in the Use of Unmanned Aerial Vehicles

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • bezzałogowe statki powietrzne
  • zarządzanie ryzykiem
  • zagrożenia
EN
  • unmanned aerial vehicles
  • risk management
  • threats
Streszczenie

PL Zarządzanie ryzykiem zagrożeń jest podstawowym elementem decydującym o skuteczności systemu bezpieczeństwa lotów. Praktyka lotnicza wykazuje wyraźny deficyt skutecznego zarządzania bezpieczeństwem w lotach SBSP. Celem rozprawy było opracowanie modelu umożliwiającego zarządzanie ryzykiem zagrożeń, który obejmie identyfikację źródeł zagrożeń i zagrożeń, analizę i ewaluację ryzyka, określenie poziomu tolerancji oraz wskazań dotyczących eliminacji lub złagodzenia skutków zmaterializowanych zagrożeń. Efektem końcowym przedstawionej rozprawy jest opracowany model zarządzania ryzykiem zagrożeń w lotach SBSP. W ramach prowadzonych badań wykonano eksperymenty z zastosowaniem opracowanej metody. Pozwoliło to na sformułowanie wniosków dotyczących zalet i wad rozwiązania oraz określenia kierunku dalszych badań. Na podstawie uzyskanych wyników można uznać, że przedstawiony model stanowi skuteczne narzędzie do zarządzania bezpieczeństwem w lotach BSP.

EN The Risk of Threats Management is a fundamental element that determines the effectiveness of the flight safety system. Aviation practice shows a clear deficit in effective safety management during UAS flights. The aim of the dissertation was to develop a model enabling risk management, which will include identification of sources of threats and threats, risk analysis and assessment, determination of the level of tolerance, and indications for the elimination or mitigation of the effects of materialized threats. The end result of the presented dissertation is the developed model of risk management in UAS flights. As part of the research, experiments were carried out with the developed method. This allowed for the formulation of conclusions regarding the advantages and disadvantages of the solution and for determining the direction of further research. Based on the obtained results, it can be concluded that the presented model is an effective tool for managing UAS flight safety.

Liczba stron

151

Dziedzina wg OECD

inżynieria lądowa

Dyscyplina wg KBN

transport

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 2107

Katalog on-line

to2021500486

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Leszek Cwojdziński

Miejsce

Poznań, Polska

Data

20.11.2020

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Andrzej Majka

Miejsce

Rzeszów, Polska

Data

04.01.2021

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

17.02.2021

Jednostka nadająca tytuł

Rada Dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: inżynieria lądowa i transport