Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Zarządzanie ryzykiem zagrożeń w użytkowaniu bezzałogowych statków powietrznych

Authors

Promoter

Supporting promoter

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Napędów, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN The Risk of Threats Management in the Use of Unmanned Aerial Vehicles

Language

polish

Keywords
PL
  • bezzałogowe statki powietrzne
  • zarządzanie ryzykiem
  • zagrożenia
EN
  • unmanned aerial vehicles
  • risk management
  • threats
Abstract

PL Zarządzanie ryzykiem zagrożeń jest podstawowym elementem decydującym o skuteczności systemu bezpieczeństwa lotów. Praktyka lotnicza wykazuje wyraźny deficyt skutecznego zarządzania bezpieczeństwem w lotach SBSP. Celem rozprawy było opracowanie modelu umożliwiającego zarządzanie ryzykiem zagrożeń, który obejmie identyfikację źródeł zagrożeń i zagrożeń, analizę i ewaluację ryzyka, określenie poziomu tolerancji oraz wskazań dotyczących eliminacji lub złagodzenia skutków zmaterializowanych zagrożeń. Efektem końcowym przedstawionej rozprawy jest opracowany model zarządzania ryzykiem zagrożeń w lotach SBSP. W ramach prowadzonych badań wykonano eksperymenty z zastosowaniem opracowanej metody. Pozwoliło to na sformułowanie wniosków dotyczących zalet i wad rozwiązania oraz określenia kierunku dalszych badań. Na podstawie uzyskanych wyników można uznać, że przedstawiony model stanowi skuteczne narzędzie do zarządzania bezpieczeństwem w lotach BSP.

EN The Risk of Threats Management is a fundamental element that determines the effectiveness of the flight safety system. Aviation practice shows a clear deficit in effective safety management during UAS flights. The aim of the dissertation was to develop a model enabling risk management, which will include identification of sources of threats and threats, risk analysis and assessment, determination of the level of tolerance, and indications for the elimination or mitigation of the effects of materialized threats. The end result of the presented dissertation is the developed model of risk management in UAS flights. As part of the research, experiments were carried out with the developed method. This allowed for the formulation of conclusions regarding the advantages and disadvantages of the solution and for determining the direction of further research. Based on the obtained results, it can be concluded that the presented model is an effective tool for managing UAS flight safety.

Number of pages

151

OECD domain

civil engineering

KBN discipline

transport

Signature of printed version

DrOIN 2107

On-line catalog

to2021500486

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Leszek Cwojdziński

Place

Poznań, Polska

Date

20.11.2020

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Andrzej Majka

Place

Rzeszów, Polska

Date

04.01.2021

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

17.02.2021

Unit granting title

Rada Dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: inżynieria lądowa i transport

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.