Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Hybrid Micro- and Nanoplatforms for Biosensors and Medicine

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant

Promotor

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor pomocniczy

Recenzenci

Wariant tytułu

PL Hybrydowe mikro- i nanoplatformy dla biosensorów i medycyny

Język

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • hybrid material
  • microplatform
  • nanoplatform
  • biosensor
  • nanomedicine
PL
  • materiał hybrydowy
  • mikroplatforma
  • nanoplatforma
  • biosensor
  • nanomedycyna
Streszczenie

EN The motivations for the research were aspects related to human health care, environmental monitoring, and cancer treatment. The first main aim of this work was design and synthesis micro- and nanoplatforms for biosensors unveiling higher stability (time-stability and temperature-stability), higher selectivity, and higher sensitivity, reducing a general cost of the arranged components indeed. The second main aim of this work for nanomedicine to obtain multifunctional carriers for drug-delivery, exhibiting great biocompatibility, targeting to tumor cells (by the passive and active way), when combined chemo- and photothermal therapy were used. The innovative materials based on selected inorganic components like magnetite, silica, and functional biomimetic compounds like kraft lignin, polydopamine, PAMAM dendrimers, and β-cyclodextrins are arranged. The synthesis of these materials was considered with aspects related to size, a shape, a kind of used components, a functionalization, multicomponents composition and they will carry out in various ways of synthesis. The obtained materials will be tested for the potential utility as a glucose biosensors and as a theranostic tool in cancer treatment. Additionally, it is important that at the time of undertaking the considered research topic, there were no literature reports on the use of hybrid materials based on metal oxides (magnetite, silica) coated with biopolymers (polydopamine, lignin) with attached nanocontainers (dendrimers, cyclodextrins) for biosensors and medicine. In the part of biosensors, there was a lack of scientific works demonstrating the increased stability, selectivity, and sensitivity of these platforms, which would be based on cheap components. In the field of nanomedicine, there was a lack of developed multifunctional nanoplatforms based on the mentioned components for the combined treatment method (chemo- and photothermal therapy, CT-PTT) of hepatocellular carcinoma, with simultaneous teranostatic properties.

PL Motywacją do badań były aspekty związane z ochroną zdrowia człowieka, monitorowaniem środowiska i leczeniem onkologicznym. Pierwszym głównym celem tej pracy było zaprojektowanie i synteza mikro- i nanoplatform dla biosensorów wykazujących wyższą stabilność (stabilność czasową i temperaturową), wyższą selektywność i wyższą czułość, co istotnie obniżając ogólny koszt użytych komponentów. Drugim głównym celem tej pracy było otrzymanie wielofunkcyjnych nośników do dostarczania leków (dla nanomedycyny), wykazujących dużą zgodność biologiczną, nakierowanych na komórki nowotworowe (w sposób pasywny i aktywny), z zastosowaną skojarzoną terapią chemio- i fototermiczną. Zastosowane innowacyjne materiały na bazie wybranych składników nieorganicznych, takich jak magnetyt, krzemionka oraz funkcjonalne związki biomimetyczne, takie jak lignina, polidopamina, dendrymery PAMAM i β-cyklodekstryny. Rozważano syntezę tych materiałów w oparciu o aspekty związane z wielkością, kształtem, rodzajem użytych komponentów, funkcjonalizacją, składem wieloskładnikowym. Uzyskane materiały zostały przetestowane pod kątem potencjalnej aplikacji jako biosensory glukozy oraz jako narzędzie teranostyczne w leczeniu raka drobnokomórkowego wątroby. Dodatkowo istotne jest, że w momencie podejmowania rozważanego tematu badawczego brakowało publikacji dotyczących stosowania materiałów hybrydowych na bazie tlenków metali (magnetyt, krzemionka) pokrytych biopolimerami (polidopamina, lignina) z dołączonymi nanokontenerami (dendrymery, cyklodekstryny) dla biosensorów i medycyny. W literaturze dot. biosensorów brakowało prac naukowych wskazujących na zwiększoną stabilność, selektywność i czułość platform, które byłyby oparte na tanich komponentach. W dziedzinie nanomedycyny brakowało prac dot. wymienionych komponentów wielofunkcyjnych do leczenia skojarzonego (chemioterapia i fototermoterapia, CT-PTT) raka wątrobowokomórkowego, przy wykazywaniu właściwości teranostatycznych.

Liczba stron

218

Dziedzina wg OECD

nauki chemiczne

Dyscyplina wg KBN

technologia chemiczna

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 2105

Katalog on-line

to2021500492

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

brak uprawnień do pobrania pliku

Poziom dostępu do pełnego tekstu

biblioteka

Pierwsza recenzja

Beata Podkościelna

Miejsce

Lublin, Polska

Data

18.11.2020

Język

polski

Tekst recenzji

brak uprawnień do pobrania pliku

Poziom dostępu do recenzji

biblioteka

Druga recenzja

Wojciech Święszkowski

Miejsce

Warszawa, Polska

Data

01.12.2020

Język

polski

Tekst recenzji

brak uprawnień do pobrania pliku

Poziom dostępu do recenzji

biblioteka

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

09.02.2021

Jednostka nadająca tytuł

Rada Dyscypliny Nauki Chemiczne Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie: nauki chemiczne