Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Aktywne biologicznie ciecze jonowe z kationami pochodzącymi od chininy i diglikoloaminy

Authors

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN Biologically active ionic liquids with cations based on quinine and diglycolamine

Language

polish

Keywords
PL
  • aktywność biologiczna
  • alkaloidy kory chinowej
  • cholina
  • herbicydy
  • antyfidanty
EN
  • biological activity
  • cinchona alkaloids
  • choline
  • herbicides
  • antifeedants
Abstract

PL Przedmiotem rozprawy doktorskiej było opracowanie metodyki syntezy i oczyszczania cieczy jonowych zawierających kation pochodzący od diglikoloaminy lub chininy, określenie ich właściwości fizykochemicznych oraz aktywności biologicznej. Część literaturowa pracy opisuje trzecią generację cieczy jonowych, cholinę oraz alkaloidy kory chinowej. W części doświadczalnej opisano metodykę syntezy czwartorzędowych bromków amoniowych, które następnie poddano reakcji wymiany anionu w celu wytworzenia cieczy jonowych. Opisano również metodę syntezy układów zawierających 2 lub więcej anionów. Za pomocą reaktora EasyMax 102 wyznaczono korzystny czas czwartorzędowania dimetylodiglikoloaminy oraz chininy. Sumarycznie uzyskano 13 bromków amoniowych i 48 nowych cieczy jonowych, w tym 20 cieczy jonowych zawierających więcej niż jeden anion. Produkty poddano analizie właściwości fizykochemicznych. Połączenie wybranych anionów z kationami pochodzącymi od diglikoloaminy oraz chininy pozwala na zachowanie wyjściowej aktywności biologicznej i w wielu przypadkach intensyfikuje pożądane działanie. Stanowi to o wysokim potencjale aplikacyjnym uzyskanych związków.

EN The subject of the dissertation was to develop a methodology for the synthesis and purification of ionic liquids containing diglycolamine or quinine cations, and to determine their physicochemical properties and biological activity. The literature part describes the third generation of ionic liquids, choline, and cinchona alkaloids. The experimental part describes the methodology of synthesis of quaternary ammonium bromides, which were subjected to anion exchange reaction to obtain ionic liquids. The method of synthesis of systems containing 2 or more anions is also described. Using EasyMax 102 reactor, a favourable quaternization time of both dimethyldiglycolamine and quinine was determined. In total, 13 ammonium bromides and 48 new ionic liquids were obtained, including 20 ionic liquids containing more than one anion. The products were analyzed in terms of their physicochemical properties. The combination of selected anions with cations derived from diglycolamine and quinine allows to maintain initial biological activity and in many cases intensifies the desired effect. This implies that the resulting compounds are characterized of high application potential.

Number of pages

186

OECD domain

chemical sciences

KBN discipline

chemical sciences

Signature of printed version

DrOIN 2108

On-line catalog

to2021500491

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Anna Chrobok

Place

Gliwice, Polska

Date

30.12.2020

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Hieronim Maciejewski

Place

Poznań, Polska

Date

04.01.2021

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

23.02.2021

Unit granting title

Rada Dyscypliny Nauki Chemiczne Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk ścisłych i przyrodnicznych w dyscyplinie: nauki chemiczne

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.