Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Aktywne biologicznie ciecze jonowe z kationami pochodzącymi od chininy i diglikoloaminy

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant

Promotor

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Biologically active ionic liquids with cations based on quinine and diglycolamine

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • aktywność biologiczna
  • alkaloidy kory chinowej
  • cholina
  • herbicydy
  • antyfidanty
EN
  • biological activity
  • cinchona alkaloids
  • choline
  • herbicides
  • antifeedants
Streszczenie

PL Przedmiotem rozprawy doktorskiej było opracowanie metodyki syntezy i oczyszczania cieczy jonowych zawierających kation pochodzący od diglikoloaminy lub chininy, określenie ich właściwości fizykochemicznych oraz aktywności biologicznej. Część literaturowa pracy opisuje trzecią generację cieczy jonowych, cholinę oraz alkaloidy kory chinowej. W części doświadczalnej opisano metodykę syntezy czwartorzędowych bromków amoniowych, które następnie poddano reakcji wymiany anionu w celu wytworzenia cieczy jonowych. Opisano również metodę syntezy układów zawierających 2 lub więcej anionów. Za pomocą reaktora EasyMax 102 wyznaczono korzystny czas czwartorzędowania dimetylodiglikoloaminy oraz chininy. Sumarycznie uzyskano 13 bromków amoniowych i 48 nowych cieczy jonowych, w tym 20 cieczy jonowych zawierających więcej niż jeden anion. Produkty poddano analizie właściwości fizykochemicznych. Połączenie wybranych anionów z kationami pochodzącymi od diglikoloaminy oraz chininy pozwala na zachowanie wyjściowej aktywności biologicznej i w wielu przypadkach intensyfikuje pożądane działanie. Stanowi to o wysokim potencjale aplikacyjnym uzyskanych związków.

EN The subject of the dissertation was to develop a methodology for the synthesis and purification of ionic liquids containing diglycolamine or quinine cations, and to determine their physicochemical properties and biological activity. The literature part describes the third generation of ionic liquids, choline, and cinchona alkaloids. The experimental part describes the methodology of synthesis of quaternary ammonium bromides, which were subjected to anion exchange reaction to obtain ionic liquids. The method of synthesis of systems containing 2 or more anions is also described. Using EasyMax 102 reactor, a favourable quaternization time of both dimethyldiglycolamine and quinine was determined. In total, 13 ammonium bromides and 48 new ionic liquids were obtained, including 20 ionic liquids containing more than one anion. The products were analyzed in terms of their physicochemical properties. The combination of selected anions with cations derived from diglycolamine and quinine allows to maintain initial biological activity and in many cases intensifies the desired effect. This implies that the resulting compounds are characterized of high application potential.

Liczba stron

186

Dziedzina wg OECD

nauki chemiczne

Dyscyplina wg KBN

nauki chemiczne

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 2108

Katalog on-line

to2021500491

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Anna Chrobok

Miejsce

Gliwice, Polska

Data

30.12.2020

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Hieronim Maciejewski

Miejsce

Poznań, Polska

Data

04.01.2021

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

23.02.2021

Jednostka nadająca tytuł

Rada Dyscypliny Nauki Chemiczne Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk ścisłych i przyrodnicznych w dyscyplinie: nauki chemiczne