Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Właściwości reologiczne roztworów soli sodowej karboksymetylocelulozy w mieszaninach poliole/woda

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Rheological properties of sodium carboxymethylcellulose solutions in polyol/water mixtures

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • reologia
  • sól sodowa karboksymetylocelulozy
  • poliole
  • żele fizyczne
  • oddziaływania międzycząsteczkowe
EN
  • rheology
  • sodium carboxymethylcellulose
  • polyols
  • physical gel
  • intermolecular interactions
Streszczenie

PL W pracy przedstawiono wyniki badań reologicznych przeprowadzone w przepływie ciągłym i oscylacyjnym dla roztworów soli sodowej karboksymetylocelulozy (Na-CMC) z dodatkiem wybranych polioli. Roztwory zawierały Na-CMC o różnym stopniu podstawienia i średniej masie cząsteczkowej. Użyte w badaniach poliole to: propano-1,2-diol, butano-1,3-diol, poropano-1,2,3-triol, (2R,3S)-butano-1,2,3,4-tetraol i (2R,3R,4S)-pentano-1,2,3,4,5-pentaol. Na podstawie przeprowadzonych pomiarów ustalono, że każdy dodany poliol do roztworu Na-CMC zwiększał lepkość i sprężystość mieszaniny. W przeciwieństwie do wodnych roztworów silny wpływ na właściwości reologiczne roztworów Na-CMC z dodatkiem poliolu miał stopień podstawienia polimeru. Na podstawie przeprowadzonej analizy wyników badań reologicznych, widm Ramana, widm FTIR oraz składowych dyspersyjnej swobodnej energii powierzchniowej ustalono, że prawdopodobną przyczyną formowania się przestrzennej sieci w roztworach Na-CMC z dodatkiem poliolu są oddziaływania hydrofobowe.

EN The dissertation presents the results of rheological studies carried out in continuous and oscillatory flow for sodium carboxymethylcellulose (Na-CMC) solutions with the addition of selected polyols. The solutions contained Na-CMC with varying degrees of substitution and average molecular weight. The polyols used in the study were: propane-1,2-diol, butane-1,3-diol, poropane-1,2,3-triol, (2R, 3S)-butane-1,2,3,4-tetraol, and (2R, 3R, 4S)-pentane-1,2,3,4,5-pentaol. Based on the performed measurements, it was found that each polyol added to the Na-CMC solution increased the viscosity and elasticity of the mixture. As opposed to aqueous solutions, the degree of polymer substitution was shown to contribute heavily to the rheological properties of the Na-CMC solutions with the addition of polyol. Based on the analysis of the results of rheological studies, Raman spectra, FTIR spectra, and dispersive components of the surface energy, it was determined that hydrophobic interactions were the likely cause of spatial lattice formation in the Na-CMC solutions with the addition of polyol.

Liczba stron

157

Dziedzina wg OECD

nauki przyrodnicze

Dyscyplina wg KBN

nauki chemiczne

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 2110

Katalog on-line

to2021500490

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Magdalena Orczykowska

Miejsce

Łódź, Polska

Data

08.01.2021

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Izabela Ratajczak

Miejsce

Poznań, Polska

Data

11.01.2021

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

02.03.2021

Jednostka nadająca tytuł

Rada Dyscypliny Nauki Chemiczne Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie: nauki chemiczne