Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Środowiskowa ocena rozwiązań transportowych z wykorzystaniem symulacji ruchu drogowego

Authors

Promoter

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Napędów, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Supporting promoter

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Napędów, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN Environmental assessment of transport solutions using road traffic simulations

Language

polish

Keywords
PL
  • ocena środowiskowa
  • ruch drogowy
  • symulacja ruchu
  • infrastruktura drogowa
  • emisja spalin
EN
  • environmental assessment
  • road traffic
  • traffic simulation
  • road infrastructure
  • exhaust emissions
Abstract

PL Rozprawa dotyczy w głównej mierze praktycznego wykorzystania symulacji ruchu drogowego do oceny wpływu modyfikacji infrastruktury drogowej na poziom emisji zanieczyszczeń przez pojazdy uczestniczące w ruchu drogowym. Przyjęte w pracy podejście badawcze wypełnia lukę badawczą w zakresie połączenia modelowania i symulacji ruchu drogowego z analizą oddziaływania tego ruchu na poziom zanieczyszczenia środowiska naturalnego w oparciu o pomiary rzeczywiste (Real Drive Emissions). W ramach rozprawy analizie poddano wybrane rozwiązania infrastrukturalne Miasta Poznania, zarówno te rozważane w przyszłości, jak również te wdrożone. Dodatkowo wyznaczono jak wpływają na emisję pojazdów utrudnienia ruchu związane z remontami i inwestycjami w obrębie węzłów drogowych. Przeprowadzone w pracy analizy obejmowały także oszacowanie korzyści emisyjnych związanych z wprowadzeniem w Poznaniu tzw. strefy środowiskowej w zaproponowanym przez autora kształcie.

EN The dissertation mainly concerns the practical use of road traffic simulations to assess the impact of road infrastructure modifications on the level of exhaust emissions from vehicles involved in road traffic. The research approach adopted in the work fills the research gap in the field of combining road traffic modeling and simulation with the analysis of the impact of this traffic on environment with the use of real drive emissions measurements. As part of the dissertation, selected infrastructure solutions of the City of Poznań were analyzed, both those considered in the future and those implemented. In addition, it was determined how traffic difficulties related to repairs and investments within road junctions affect the emissions of vehicles. The analyzes carried out in the study also included the estimation of the emission benefits related to the introduction of a low emissions zone in Poznan, in the shape proposed by the author.

Number of pages

144

OECD domain

civil engineering

KBN discipline

transport

Signature of printed version

DrOIN 2116

On-line catalog

to2021500488

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Dariusz Pyza

Place

Warszawa, Polska

Date

10.03.2021

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Andrzej Świderski

Place

Warszawa, Polska

Date

18.02.2021

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

13.04.2021

Unit granting title

Rada Dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: inżynieria lądowa i transport

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.