Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Środowiskowa ocena rozwiązań transportowych z wykorzystaniem symulacji ruchu drogowego

Autorzy

Promotor

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Napędów, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor pomocniczy

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Napędów, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Environmental assessment of transport solutions using road traffic simulations

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • ocena środowiskowa
  • ruch drogowy
  • symulacja ruchu
  • infrastruktura drogowa
  • emisja spalin
EN
  • environmental assessment
  • road traffic
  • traffic simulation
  • road infrastructure
  • exhaust emissions
Streszczenie

PL Rozprawa dotyczy w głównej mierze praktycznego wykorzystania symulacji ruchu drogowego do oceny wpływu modyfikacji infrastruktury drogowej na poziom emisji zanieczyszczeń przez pojazdy uczestniczące w ruchu drogowym. Przyjęte w pracy podejście badawcze wypełnia lukę badawczą w zakresie połączenia modelowania i symulacji ruchu drogowego z analizą oddziaływania tego ruchu na poziom zanieczyszczenia środowiska naturalnego w oparciu o pomiary rzeczywiste (Real Drive Emissions). W ramach rozprawy analizie poddano wybrane rozwiązania infrastrukturalne Miasta Poznania, zarówno te rozważane w przyszłości, jak również te wdrożone. Dodatkowo wyznaczono jak wpływają na emisję pojazdów utrudnienia ruchu związane z remontami i inwestycjami w obrębie węzłów drogowych. Przeprowadzone w pracy analizy obejmowały także oszacowanie korzyści emisyjnych związanych z wprowadzeniem w Poznaniu tzw. strefy środowiskowej w zaproponowanym przez autora kształcie.

EN The dissertation mainly concerns the practical use of road traffic simulations to assess the impact of road infrastructure modifications on the level of exhaust emissions from vehicles involved in road traffic. The research approach adopted in the work fills the research gap in the field of combining road traffic modeling and simulation with the analysis of the impact of this traffic on environment with the use of real drive emissions measurements. As part of the dissertation, selected infrastructure solutions of the City of Poznań were analyzed, both those considered in the future and those implemented. In addition, it was determined how traffic difficulties related to repairs and investments within road junctions affect the emissions of vehicles. The analyzes carried out in the study also included the estimation of the emission benefits related to the introduction of a low emissions zone in Poznan, in the shape proposed by the author.

Liczba stron

144

Dziedzina wg OECD

inżynieria lądowa

Dyscyplina wg KBN

transport

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 2116

Katalog on-line

to2021500488

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Dariusz Pyza

Miejsce

Warszawa, Polska

Data

10.03.2021

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Andrzej Świderski

Miejsce

Warszawa, Polska

Data

18.02.2021

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

13.04.2021

Jednostka nadająca tytuł

Rada Dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: inżynieria lądowa i transport