Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Opracowanie metody oceny aktywności wibroakustycznej tramwaju w oparciu o pomiary przytorowe

Authors

[ 1 ] Instytut Transportu, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Instytut Transportu, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Supporting promoter

[ 1 ] Instytut Transportu, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN Development of a method for assessing tram vibroacoustic activity based on trackside measurements

Language

polish

Keywords
PL
  • tramwaj
  • aktywność wibroakustyczna
  • hałas
  • drgania
  • klasyfikacja
EN
  • tram
  • vibroacoustic activity
  • noise
  • vibrations
  • classification
Abstract

PL Pracę ukierunkowano na zagadnienie opracowania metodyki oceny aktywności wibroakustycznej tramwajów z pozycji toru podczas przejazdu. Opracowano metodę diagnozowania przekładni trakcyjnej oraz metodę detekcji niezdatności powierzchni tocznych kół w postaci płaskich miejsc. Przedstawiono analizy sześciu miar punktowych reprezentujących zjawiska akustyczne w tym pięciu wskaźników psychoakustycznych oraz czterech miar punktowych drgań uwzględniających kierunkowość zjawisk. Oprócz analiz statystycznych wykorzystano również metodę uczenia maszynowego do wyodrębniania grup obserwacji oraz klasyfikacji tramwajów. Na podstawie opracowanych miar utworzono wskaźnik aktywności wibroakustycznej tramwajów wraz z metodą ich klasyfikacji do pięciu klas. Na jego podstawie możliwa jest bieżąca, kompleksowa ocena zjawisk wibroakustycznych tramwajów oraz długoterminowa obserwacja jego trendu zmian. Przedstawiono możliwość obserwacji trendu wskaźnika w czasie dla badanych tramwajów. Przedstawiona praca umożliwiła utworzenie bazy danych o bieżącym stanie technicznym tramwajów pod względem aktywności wibroakustycznej.

EN The work was focused on the issue of developing a methodology for assessing the vibroacoustic activity of trams from the track position. A method of diagnosing the traction gear and a method of detecting the defects of the wheels running surfaces in the form of flat spots were developed. The analysis of six point measures representing acoustic phenomena, including five psychoacoustic indicators and four point measures of vibration taking into account the directionality of the phenomena, were presented. In addition to statistical analyzes, the machine learning method was also used to distinguish groups of observations and classify trams. On the basis of the developed measures, an index of vibroacoustic activity of trams was created with classification into five classes. On its basis, it is possible to conduct an ongoing, comprehensive assessment of the vibroacoustic phenomena of trams and a long-term observation of its change trends. The possibility of observing the indicator trend in time for the tested trams was presented. The presented work made it possible to create a database on the current technical condition of trams in terms of vibroacoustic activity.

Number of pages

231

OECD domain

engineering and technical sciences

KBN discipline

transport

Signature of printed version

DrOIN 2119

On-line catalog

to2021500487

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Jarosław Korzeb

Place

Warszawa, Polska

Date

10.10.2020

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Leszek Radziszewski

Place

Kielce, Polska

Date

30.09.2020

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

01.06.2021

Unit granting title

Rada Dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: inżynieria lądowa i transport

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.