Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Opracowanie metody oceny aktywności wibroakustycznej tramwaju w oparciu o pomiary przytorowe

Autorzy

[ 1 ] Instytut Transportu, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor

[ 1 ] Instytut Transportu, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor pomocniczy

[ 1 ] Instytut Transportu, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Development of a method for assessing tram vibroacoustic activity based on trackside measurements

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • tramwaj
  • aktywność wibroakustyczna
  • hałas
  • drgania
  • klasyfikacja
EN
  • tram
  • vibroacoustic activity
  • noise
  • vibrations
  • classification
Streszczenie

PL Pracę ukierunkowano na zagadnienie opracowania metodyki oceny aktywności wibroakustycznej tramwajów z pozycji toru podczas przejazdu. Opracowano metodę diagnozowania przekładni trakcyjnej oraz metodę detekcji niezdatności powierzchni tocznych kół w postaci płaskich miejsc. Przedstawiono analizy sześciu miar punktowych reprezentujących zjawiska akustyczne w tym pięciu wskaźników psychoakustycznych oraz czterech miar punktowych drgań uwzględniających kierunkowość zjawisk. Oprócz analiz statystycznych wykorzystano również metodę uczenia maszynowego do wyodrębniania grup obserwacji oraz klasyfikacji tramwajów. Na podstawie opracowanych miar utworzono wskaźnik aktywności wibroakustycznej tramwajów wraz z metodą ich klasyfikacji do pięciu klas. Na jego podstawie możliwa jest bieżąca, kompleksowa ocena zjawisk wibroakustycznych tramwajów oraz długoterminowa obserwacja jego trendu zmian. Przedstawiono możliwość obserwacji trendu wskaźnika w czasie dla badanych tramwajów. Przedstawiona praca umożliwiła utworzenie bazy danych o bieżącym stanie technicznym tramwajów pod względem aktywności wibroakustycznej.

EN The work was focused on the issue of developing a methodology for assessing the vibroacoustic activity of trams from the track position. A method of diagnosing the traction gear and a method of detecting the defects of the wheels running surfaces in the form of flat spots were developed. The analysis of six point measures representing acoustic phenomena, including five psychoacoustic indicators and four point measures of vibration taking into account the directionality of the phenomena, were presented. In addition to statistical analyzes, the machine learning method was also used to distinguish groups of observations and classify trams. On the basis of the developed measures, an index of vibroacoustic activity of trams was created with classification into five classes. On its basis, it is possible to conduct an ongoing, comprehensive assessment of the vibroacoustic phenomena of trams and a long-term observation of its change trends. The possibility of observing the indicator trend in time for the tested trams was presented. The presented work made it possible to create a database on the current technical condition of trams in terms of vibroacoustic activity.

Liczba stron

231

Dziedzina wg OECD

nauki inżynieryjne i techniczne

Dyscyplina wg KBN

transport

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 2119

Katalog on-line

to2021500487

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Jarosław Korzeb

Miejsce

Warszawa, Polska

Data

10.10.2020

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Leszek Radziszewski

Miejsce

Kielce, Polska

Data

30.09.2020

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

01.06.2021

Jednostka nadająca tytuł

Rada Dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: inżynieria lądowa i transport