Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Model przegubu plastycznego sprężonej belki betonowej i jego wpływ na szacowanie stanów granicznych konstrukcji

Authors

[ 1 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN Model of a plastic hinge in a prestressed concrete beam and its impact on the estimation of the structure limit states

Language

polish

Keywords
PL
  • beton sprężony
  • przegub plastyczny
EN
  • prestressed concrete
  • plastic hinge
Abstract

PL Przedmiotem pracy jest opis tworzenia się przegubów plastycznych i ich charakterystyka w betonowych konstrukcjach sprężonych. Celem pracy jest poszukiwanie opisu modelu przegubu plastycznego sprężonej belki betonowej i wpływu tego modelu na szacowanie stanów granicznych konstrukcji. Badania i analizy prowadzono z rozróżnieniem na elementy sprężone cięgnami z przyczepnością i bez przyczepności. Do badań wykorzystano nietypowe belki o konstrukcji hybrydowej, składające się z części betonowej sprężonej oraz części stalowej. W pracy przedstawiono propozycję zależności moment-krzywizna w przegubie plastycznym w belce sprężonej oraz propozycję wyznaczania parametrów zastępczej sztywności przegubu plastycznego w belce sprężonej. Określono współczynnik redystrybucji momentów zginających w belkach sprężonych cięgnami z przyczepnością i bez przyczepności oraz oszacowano sztywność belek sprężonych po zarysowaniu. Opracowano także model numeryczny badanych belek, którego zgodność została potwierdzona wynikami badań empirycznych, zatem może stanowić on podstawę do dalszych analiz.

EN The subject of this thesis is a description of the formation of plastic hinges and their characteristics in prestressed concrete structures. The aim of the work is to search for a description of the plastic hinge model in a prestressed concrete beam and the impact of this model on the estimation of the structure limit states. The tests and analyses were carried out with a distinction between elements prestressed by bonded and unbonded tendons. Untypical beams with a hybrid structure, consisting of a prestressed concrete part and a steel part, were used for the tests. The thesis presents a proposal of the moment-curvature relationship in a plastic hinge in a prestressed beam and a proposal to determine the parameters of the equivalent stiffness of a plastic hinge in a prestressed concrete beam. The coefficient of redistribution of bending moments in beams prestressed by tendons with and without bond was also determined as well as the stiffness of the prestressed beams after cracking. A numerical model of the tested beams was also developed, and its compliance was confirmed by the results of empirical tests, so the model may be basis for further analyses.

Number of pages

176

OECD domain

engineering and technical sciences

Scientific discipline (Law 2.0)

civil engineering and transport

Signature of printed version

DrOIN 2138

On-line catalog

to2021500495

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Kazimierz Furtak

Place

Kraków, Polska

Date

14.06.2021

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Wojciech Radomski

Place

Warszawa, Polska

Date

08.06.2021

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

30.09.2021

Unit granting title

Rada Dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: inżynieria lądowa i transport

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.