Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Synteza i właściwości amoniowych cieczy jonowych wykazujących aktywność biologiczną wobec roślin

Authors

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN Synthesis and properties of ammonium ionic liquids exhibiting biological activity against plants

Language

polish

Keywords
PL
  • synteza
  • właściwości fizykochemiczne
  • aktywność biologiczna
  • adiuwanty pestycydowe
  • regulatory wzrostu roślin
EN
  • synthesis
  • physicochemical properties
  • biological activity
  • pesticide adjuvants
  • plant growth regulators
Abstract

PL W ramach rozprawy doktorskiej przedstawiono 5 artykułów naukowych dotyczących cieczy jonowych wykazujących bezpośredni (regulatory wzrostu roślin) lub pośredni (adiuwanty pestycydowe) wpływ na aktywność biologiczną. W dwóch artykułach opisano nowe regulatory wzrostu roślin, które wykazywały lepszą lub porównywalną aktywność biologiczną w porównaniu do badanych preparatów odniesienia. W trzech artykułach zaprezentowano adiuwanty pestycydowe w postaci cieczy jonowych na bazie substancji pochodzenia naturalnego bądź syntetycznych związków chemicznych o niskiej toksyczności. Na zakres prac badawczych składały się: zaprojektowanie nowych struktur, opracowanie efektywnej metody syntezy i oczyszczania zaplanowanych związków, potwierdzenie poprawności struktury chemicznej otrzymanych cieczy jonowych, określenie ich podstawowych właściwości fizykochemicznych, zdeterminowanie aktywności biologicznej, a także określenie ich wpływu na środowisko naturalne. Sumarycznie uzyskano 39 cieczy jonowych, 5 czwartorzędowych soli amoniowych, 2 protonowe sole amoniowe oraz 2 mieszaniny dwuskładnikowe.

EN The PhD thesis presented 5 scientific articles related to ionic liquids exhibiting direct (plant growth regulators) or indirect (pesticide adjuvants) effects on biological activity. Two articles described novel plant growth regulators that exhibited better or comparable biological activity to the reference formulations tested. Three articles presented pesticide adjuvants in the form of ionic liquids based on substances of natural origin or synthetic chemical compounds of low toxicity. The scope of the studies included: design of new structures, development of an efficient method of synthesis and purification of the designed compounds, verification of the correctness of the chemical structure of the obtained ionic liquids, determination of their basic physicochemical properties and their biological activity, as well as determination of their environmental impact. In total, 39 ionic liquids, 5 quaternary ammonium salts, 2 protic ammonium salts and 2 binary mixtures were obtained.

Number of pages

200

OECD domain

chemical sciences

KBN discipline

chemical sciences

Signature of printed version

DrOIN 2144

On-line catalog

to2021500502

Full text of dissertation

no permission to download file

Access level to full text

library

First review

Ludwik Synoradzki

Place

Warszawa, Polska

Date

19.07.2021

Language

polish

Review text

no permission to download file

Access level to review text

library

Second review

Marcin Śmiglak

Place

Poznań, Polska

Date

26.08.2021

Language

polish

Review text

no permission to download file

Access level to review text

library

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

19.10.2021

Unit granting title

Rada Dyscypliny Nauki Chemiczne Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie: nauki chemiczne

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.