Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Zastosowanie krajowych pojazdów kolejowych w aspektach środowiskowych i ekonomicznych

Authors

Promoter

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Napędów, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Supporting promoter

Reviewers

Title variant

EN Environmental and economic aspects of domestic railway vehicles applications

Language

polish

Keywords
PL
  • styl jazdy
  • zużycie paliwa
  • emisja zanieczyszczeń
  • pojazd pasażerski
EN
  • driving style
  • fuel consumption
  • exhaust emissions
  • passenger vehicle
Abstract

PL Praca doktorska dotyczy zagadnień spalinowych pasażerskich pojazdów trakcyjnych eksploatowanych na krajowych liniach kolejowych. Zagadnienia poruszane w rozprawie skupiają się wokół aspektów środowiskowych oraz ekonomicznych. Współczesne ograniczenia dotyczące ochrony środowiska wymuszają konieczność monitoringu uciążliwości środowiskowej takich napędów (w tym uwzględnienie ochrony środowiska, komfortu jazdy oraz emisji hałasu), a jednocześnie powinny uwzględniać ekonomiczną opłacalność inwestycji w środki transportu szynowego. Celem pracy była ocena możliwości ograniczenia niekorzystnych oddziaływań środowiskowych, a także analiza aspektów ekonomicznych w wybranych warunkach krajowego ruchu pojazdów szynowych. W pracy przedstawiono problem związany z wpływem pracy pojazdów szynowych z silnikami o zapłonie samoczynnym na emisję szkodliwych związków spalin oraz wykazano, że zastosowanie techniki ekodrivingu w typowych pojazdach szynowych przynosi wymierne korzyści ekologiczne w postaci ograniczenia gazowych składników toksycznych spalin oraz częściowe ograniczenie zużycia paliwa.

EN The doctoral dissertation concerns the issues relating to diesel passenger rail vehicles operated on domestic railway lines. The issues discussed in the dissertation focus on the environmental and economic aspects. Contemporary restrictions due to environmental protection require the monitoring of the environmental damage that such vehicle drives create (including taking into account environmental protection, driving comfort and noise emissions), and at the same time should take into account the economic profitability of investments in the rail transport sector. The aim of this dissertation was to assess the possibility of limiting adverse environmental impacts, as well as to analyze economic aspects of domestic rail vehicle traffic in selected conditions. The dissertation presents a problem related to the impact that driving rail vehicles with compression ignition engines has on the emission of harmful exhaust gas compounds and it has been shown that the use of the eco-driving technique in typical rail vehicles brings measurable ecological benefits in the form of reduction of gaseous toxic exhaust components and partial reduction of fuel consumption.

Number of pages

123

OECD domain

engineering and technical sciences

Scientific discipline (Law 2.0)

civil engineering and transport

Signature of printed version

DrOIN 2153

On-line catalog

to2022500505

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Marianna Jacyna

Place

Warszawa, Polska

Date

12.10.2021

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Jarosław Mamala

Date

19.10.2021

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

22.11.2021

Unit granting title

Rada Dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: inżynieria lądowa i transport

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.