Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Model potencjału zasobowego zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa

Authors

[ 1 ] Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Supporting promoter

[ 1 ] Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN Model of resource potential of sustainable development of the enterprise

Language

polish

Keywords
PL
  • zrównoważony rozwój
  • potencjał zasobowy
  • model biznesu
EN
  • sustainable development
  • resource potencial
  • business model
Abstract

PL Głównym celem pracy doktorskiej było opracowanie modelu potencjału zasobowego zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa. Dysertacja została podzielona na cztery rozdziały, których zawartość wynika z budowanego i weryfikowanego modelu. Trzy pierwsze rozdziały stanowią część teoretyczną i powstały na bazie analizy literatury przedmiotu. Rozdział czwarty to część empiryczna niniejszej pracy. W rozdziale pierwszym poruszono kwestię zrównoważonego rozwoju. W drugim rozdziale przedstawiono zagadnienia związane z zasobami przedsiębiorstwa. W rozdziale trzecim omówiono modele biznesu i zaproponowano własny model. Czwarty rozdział zawiera rezultaty badań własnych przeprowadzonych metodą ankietową w polskich przedsiębiorstwach w okresie styczeń-kwiecień 2019 r. Wyniki badań obrazują postęp w implementacji koncepcji zrównoważonego rozwoju w różnej wielkości przedsiębiorstwach.

EN The main objective of the dissertation was to develop a model of resource potential of sustainable development of the enterprise. The dissertation has been divided into four chapters, the contents of which result from the model being built and verified. The first three chapters are the theoretical part and were created based on the analysis of the literature on the subject. The fourth chapter is the empirical part of the dissertation. The first chapter deals with the issue of sustainability. The second chapter presents issues related to enterprise resources. The third chapter discusses business models and proposes a new model. The fourth chapter contains the results of own research conducted by the survey method in Polish enterprises, in the period from January to April 2019. The results of the research illustrate progress in implementation of the concept of sustainable development in enterprises of different sizes.

Number of pages

392

OECD domain

social sciences

Scientific discipline (Law 2.0)

management and quality studies

Signature of printed version

DrOIN 2154

On-line catalog

to2022500512

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Krystyna Leszczewska

Place

Łomża, Polska

Date

17.10.2021

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Jerzy Szkutnik

Place

Częstochowa, Polska

Date

12.10.2021

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

14.12.2021

Unit granting title

Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk społecznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu i jakości

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.