Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Wpływ wielkopowierzchniowych obiektów handlowych na strukturę przestrzenno-funkcjonalną miasta

Authors

[ 1 ] Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Supporting promoter

[ 1 ] Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN The influence of shopping malls on spatial-functional structure of the city

Language

polish

Keywords
PL
  • galerie handlowe
  • śródmieście
  • ulice handlowe
  • aktywizacja
EN
  • shopping malls
  • downtown
  • high street
  • activation
Abstract

PL Problem badawczy dotyczy zagadnienia wpływu układu funkcjonalnego i przestrzennego ulicy handlowej na jej atrakcyjność w odniesieniu do preferencji konsumentów. Celem badań jest wskazanie modelowego wzoru układu funkcjonalnego i przestrzennego ulicy handlowej przyciągającego użytkowników i wpływającego na aktywizację przestrzeni śródmiejskiej. Jako obiekty atrakcyjne dla konsumentów rozpatrzono galerie handlowe. Analiza galerii i ulic handlowych Poznania, zaktywizowanej ulicy handlowej Nowy Świat w Warszawie, pozwoliła wyodrębnić różnice w układach. Przebadano potrzeby klientów oraz zidentyfikowano cechy przestrzenne i funkcjonalne ich przyciągające. Wykazano, że cechy obecne w galeriach handlowych są zbieżne z potrzebami konsumentów, natomiast brakujące na ulicach handlowych w Poznaniu. W pracy zbadano czy przeniesienie tych cechy na teren ulic handlowych wpłynie na zaktywizowanie śródmieścia i przyciągnięcie użytkowników. Oryginalnym osiągnięciem badawczym jest rozpoznanie kompozycji funkcji i ich proporcji powierzchni, cech przestrzennych, zgodnych z preferencjami użytkowników, mogących być wprowadzone w układ pierzei ulicy handlowej.

EN The focus of this thesis is how the functional and spatial layout of a shopping street affects its attractiveness for the customers. The aim of the research was to indicate a model pattern of the functional and spatial layout of a shopping street, which attracts the customer and activate development of downtown space. Shopping malls have been recognized as the most attractive shopping destination for consumers in Poznań. The analysis of the layouts of shopping malls, shopping streets and of the Nowy Świat shopping street in Warsaw, allowed to distinguish the differences in the layout. Customer’s needs were examined and spatial and functional features of shopping malls attracting users were identified. This features applied during design and management of the shopping malls correspond to the needs of customers, but on the other hand it is proven, that they are missing in shopping streets in Poznań. The study investigated whether applying this features in the shopping streets areas in Poznan downtown will activate the city downtown and attract customers. The original research achievement is the recognition of the functions and their proportions in the shopping malls, together with spatial features, which are vital for the customers needs and preferences. Creating a model pattern of a shopping street allows to create optimal conditions to attract the customers and bring back to life the shopping streets in downtowns.

Number of pages

253

OECD domain

engineering and technical sciences

KBN discipline

architecture and urban planning

Signature of printed version

DrOIN 2168

On-line catalog

to2022003512

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Adam Lisik

Place

Chorzów, Polska

Date

13.12.2021

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Katarzyna Pluta

Place

Warszawa, Polska

Date

28.12.2021

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

15.03.2022

Unit granting title

Rada Dyscypliny Architektura i Urbanistyka Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: architektura i urbanistyka, w specjalności: rewitalizacja architektoniczno-urbanistyczna

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.