Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Wpływ wybranych czynników na właściwości cieplne cieczy elektroizolacyjnych

Autorzy

[ 1 ] Instytut Elektroenergetyki, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor

[ 1 ] Instytut Elektroenergetyki, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor pomocniczy

[ 1 ] Instytut Elektroenergetyki, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

Wariant tytułu

EN The influence of chosen parameters on thermal properties of insulating liquids

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • właściwości cieplne
  • współczynnik przejmowania ciepła
  • transformator
  • ciecze elektroizolacyjne
EN
  • thermal properties
  • heat transfer factor
  • power transformer
  • insulating liquids
Streszczenie

PL Celem pracy jest analiza wpływu różnych czynników na właściwości cieplne cieczy elektroizolacyjnych. We wstępie do pracy przedstawiono podstawowe informacje dotyczące cieczy elektroizolacyjnych wykorzystanych w badaniach, negatywne skutki wynikające z podwyższonej temperatury oraz źródła ciepła w transformatorze. Omówiono również współczynnik przejmowania ciepła przez ciecz, który jest miarą jej zdolności do chłodzenia urządzeń, oraz właściwości cieplne cieczy, od których jest on zależny (przewodność cieplną właściwą, lepkość kinematyczną, ciepło właściwe, gęstość i rozszerzalność cieplną). W autorskiej części pracy doktorskiej szczegółowo zaprezentowano układy pomiarowe wykorzystywane do badania właściwości cieplnych cieczy elektroizolacyjnych, a także opisano sposób przygotowywania próbek wykorzystywanych w badaniach. W oparciu o uzyskane wyniki opisany został wpływ rodzaju cieczy, stopnia jej zawilgocenia i zestarzenia oraz temperatury na właściwości cieplne cieczy elektroizolacyjnych. Na podstawie obliczonego współczynnika przejmowania ciepła poszczególnych cieczy elektroizolacyjnych porównano skuteczność chłodzenia urządzeń nimi wypełnionych.

EN The aim of the work is the analysis of the influence of various parameters on the thermal properties of insulating liquids. In the introduction to the thesis basic information about insulating liquids used in conducted research, negative effects caused by increased temperature and heat source in the transformer, were presented. The heat transfer factor for liquid, which describes ability to cooling devices, and thermal properties of the liquid (thermal conductivity, kinematic viscosity, specific heat, density, and thermal expansion), were also discussed. In the authorial part of the thesis the measurement systems used to study the thermal properties of insulating liquids and process for preparing samples, were descripted. Based on the results the impact of the type of liquid, the degree of moisture, ageing level and temperature on the thermal properties of insulating liquids, were described. The effectiveness of cooling of the devices filled with various insulating liquids is compared on the basis of the calculated heat transfer coefficient of these liquids.

Liczba stron

128

Dziedzina wg OECD

nauki inżynieryjne i techniczne

Dyscyplina wg KBN

elektrotechnika

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1736

Katalog on-line

to201680915

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Paweł Węgierek

Miejsce

Lublin, Polska

Data

15.01.2016

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Stefan Wolny

Miejsce

Opole, Polska

Data

07.01.2016

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

08.02.2016

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: elektrotechnika, w specjalności: materiałoznawstwo elektrotechniczne