Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Development of novel inorganic-organic chitin-based materials obtained under extreme biomimetic conditions

Authors

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Supporting promoter

Reviewers

Title variant

PL Rozwój nowych nieorganiczno-organicznych materiałów chitynowych otrzymywanych w warunkach ekstremalnej syntezy biomimetycznej

Language

english

Keywords
EN
  • chitin
  • hydrothermal synthesis
  • biomaterials
  • extreme biomimetics
PL
  • chityna
  • synteza hydrotermalna
  • biomateriały
  • ekstremalna biomimetyka
Abstract

EN Aim of this thesis was development of new generation of biomaterials under hydrothermal synthesis conditions with respect to Extreme Biomimetic concept. For this purpose the chitinous scaffolds isolated from marine sponges were used as templates for hydrothermal crystal growth. First step was dedicated to thermal analysis of chitin isolated from above-mentioned source. Obtained results indicated that this aminopolysaccharide is stable up to 280 °C and this property opens the key way to use chitinous matrices of poriferan origin as highly structured biological templates in a broad variety of hydrothermal synthesis in vitro. During next steps the novel approach for the design chitin-SiO2, chitin-ZrO2, chitin-ZnO, chitin-Fe2O3 chitin-GeO2 has been developed. By detailed characterization of these materials using a variety of advanced analytical techniques it has been concluded that Extreme Biomimetic is on the rise as a powerful approach for the design of biomaterials with wide spectrum of practical applications

PL Celem rozprawy doktorskiej było opracowanie nowej generacji biomateriałów w warunkach syntezy hydrotermalnej, wpisujących się w założenia ekstremalnej biomimetyki. W pracy zdecydowano się wykorzystać zdefiniowane morfologicznie chitynowe szkielety gąbek morskich. Pierwszym krokiem było określenie stabilności termicznej wybranych matryc chitynowych. W ramach przeprowadzonej analizy stwierdzono, że ten aminopolisacharyd jest stabily aż do 280 °C. Właściwość ta predysponuje wykorzystanie wybranych chitynowych szkieletów gąbek morskich w szerokiej gamie reakcji hydrotermalnych. W kolejnych etapach pracy dokotrskiej przedstawiono nowatorską metodę syntezy materiałów chityna-SiO2, chityna-ZrO2, chityna-ZnO, chityna-Fe2O3, chityna-GeO2. Na podstawie szczegółowej analizy właściwości fizykochemicznych otrzymanych biomateriałów stwierdzono, że Ekstremalna Biomimetyka jest nowatorskim narzędziem w projektowaniu biomateriałów o szerokim spektrum aplikacyjnym.

Number of pages

172

OECD domain

chemical sciences

KBN discipline

chemical technology

Signature of printed version

DrOIN 1718

On-line catalog

to201680909

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Urszula Narkiewicz

Place

Szczecin, Polska

Date

29.12.2015

Language

english

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Filipe Natalio

Place

Freiberg, Niemcy

Date

23.09.2015

Language

english

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

26.01.2016

Unit granting title

Rada Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk chemicznych w dyscyplinie: technologia chemiczna