Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Elastyczne planowanie obiektów infrastruktury eksploatowanych w zmiennym otoczeniu

Authors

[ 1 ] Instytut Budownictwa, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Instytut Budownictwa, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN Flexible approach for infrastructure planning in changing environment

Language

polish

Keywords
PL
  • elastyczność
  • efektywność ekonomiczna
  • ryzyko
  • projektowanie infrastruktury
EN
  • economic efficiency
  • flexibility
  • risk
  • infrastructure design
Abstract

PL Celem pracy jest przedstawienie i rozpropagowanie metodyki elastycznego podejścia do projektowania wraz z korzyściami płynącymi ze zmiany tradycyjnego modelu projektowania w obiektach inżynierskich na podejście elastyczne. Dodatkowo autorka zaproponowała procedurę pozwalającą na ocenę możliwości zastosowania różnych opcji elastyczności. Autorka ponadto stworzyła takie zmiany w typowych obliczeniach efektywności ekonomicznej inwestycji, które pozwoliły na wykorzystanie szans wynikających ze zmiennego otoczenia, gdyż wartość niepewności rośnie w warunkach niepewności i ryzyka. Badania zostały oparte na podstawie trzech przykładów – parkingu Park&Ride, fragmentu drogi ekspresowej S5 oraz fragmentu autostrady A2 – by pass Poznań Krzesiny – Poznań Komorniki.

EN The aim of the work is to present and popularize the methodology of a flexible approach to design along with the benefits of changing the traditional design model in engineering facilities to a flexible approach. In addition, the author proposed a procedure to assess the possibility of applying various flexibility options. The author also created such changes in the typical calculations of the economic efficiency of investments that allowed the use of opportunities resulting from the changing environment, as the value of uncertainty grows under conditions of uncertainty and risk. The research was based on three examples - the Park & Ride car park, a part of the S5 expressway and a part of the A2 motorway - by pass Poznań Krzesiny - Poznań Komorniki.

Number of pages

193

OECD domain

engineering and technical sciences

Scientific discipline (Law 2.0)

civil engineering and transport

Signature of printed version

DrOIN 2199

On-line catalog

to2022500560

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Roman Marcinkowski

Place

Płock, Polska

Date

22.06.2022

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Mieczysław Połoński

Place

Warszawa, Polska

Date

21.06.2022

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

08.07.2022

Unit granting title

Rada Dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: inżynieria lądowa i transport

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.