Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

System transportu intermodalnego z poziomym, skośnym przeładunkiem naczep

Authors

[ 1 ] Instytut Transportu, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Transportu, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN The intermodal transport system with horizontal, diagonal semi-trailers transshipment

Language

polish

Keywords
PL
  • transport intermodalny
  • transport kombinowany
  • wagon intermodalny
  • przeładunek poziomy
EN
  • intermodal transport
  • combined transport
  • intermodal railcar
  • horizontal transshipment
Abstract

PL W pracy przeanalizowano strukturę kolejowych przewozów intermodalnych w Europie oraz w Polsce. Przeprowadzono szczegółową charakterystykę dotychczasowych rozwiązań intermodalnych technologii szynowo-drogowych. Przedstawiono również pierwsze na świecie rozwiązania techniczne wykorzystywane w transporcie międzygałęziowym. W wyniku zrealizowanych analiz w podjętej rozprawie doktorskiej, stworzono koncepcyjny model innowacyjnego systemu intermodalnego, szynowo-drogowego, do przewozu i przeładunku standardowych naczep drogowych. W pracy przeprowadzono obliczenia mechanizmów stanowiska przeładunkowego w celu wyznaczenia kolejności czynności pracy oraz czasu pracy urządzeń podczas etapu przeładunku. Następnie wyznaczono sumaryczne czasy przeładunków dla trzech różnych wariantów opracowanego systemu i porównano z czasami przeładunków w istniejących, konkurencyjnych rozwiązaniach. Podjęta analiza pozwoliła w końcowym etapie pracy zweryfikować system pod względem konkurencyjności wykorzystania. Konstrukcja wagonu oraz struktury przeładunkowej zostały zgłoszone do ochrony patentowej w Urzędzie Patentowym RP.

EN The paper analyses the structure of rail-road intermodal transport in Europe and in Poland. A detailed characterisation of current solutions of rail-road intermodal technologies has been carried out. The world's first technical solutions used in intermodal transport are also presented. A conceptual model of an innovative rail-road intermodal system for the transport and reloading of standard road semi-trailers has been developed as a result of the analyses performed in the dissertation. In this paper, the transshipment bay mechanisms were calculated to determine the sequence of work activities and the equipment working time during the transshipment stage. Then, the total reloading times for the three different variants of the developed system were determined and compared with the reloading times in existing, competitive solutions. The analysis undertaken allowed, in the final stage of the work, to verify the system in terms of competitiveness of use. The wagon and loading structure design has been registered for patent protection in the Patent Office of the Republic of Poland.

Number of pages

165

OECD domain

engineering and technical sciences

Scientific discipline (Law 2.0)

civil engineering and transport

Signature of printed version

DrOIN 2217

On-line catalog

to2023500571

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Roland Jachimowski

Place

Warszawa, Polska

Date

24.08.2022

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Stanisław Młynarski

Place

Kraków, Polska

Date

14.07.2022

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

28.10.2022

Unit granting title

Rada Dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: inżynieria lądowa i transport

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.