Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Optymalizacja procesu syntezy i funkcjonalizacji nanocząstek złota oraz określenie istotnych do zastosowań biomedycznych parametrów fotofizycznych nanocząstek i ich układów hybrydowych z wybranymi barwnikami

Authors

[ 1 ] Instytut Fizyki, Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Instytut Fizyki, Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Supporting promoter

[ 1 ] Instytut Fizyki, Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN The optimization of gold nanoparticle synthesis and functionalization as well as the determination of relevant to biomedical applications photophysical parameters of nanoparticles and their hybridized systems with selected dyes

Language

polish

Keywords
PL
  • nanocząstki
  • nanopręty złota
  • układy hybrydowe
  • zlokalizowany rezonans plazmonowy
  • tlen singletowy
EN
  • nanoparticles
  • gold nanorods
  • hybrid systems
  • surface plasmon resonance
  • singlet oxygen
Abstract

PL Rozprawę doktorską stanowią spójne tematycznie, cztery artykuły naukowe, w których opisano wyniki badań sfunkcjonalizowanych nanocząstek oraz mieszanin hybrydowych typu sfunkcjonalizowane nanocząstki/barwniki. Przeprowadzone badania miały na celu zsyntezowanie i sfunkcjonalizowanie polimerem lub ditlenkiem krzemu nanocząstek złota o różnym kształcie, a następnie wytworzenie ich mieszanin z barwnikami laserowymi lub fotouczulaczem II generacji. Ww. układy scharakteryzowano określając wielkość nanostruktur, grubość ich otoczki i właściwości spektroskopowe oraz wyznaczając istotne dla zastosowań biomedycznych parametry fotofizyczne (m.in. wydajności emisji fluorescencji, wydajności generowania tlenu singletowego oraz konwersji energii wzbudzenia na ciepło). Ponadto, dla wybranych nanocząstek umieszczonych w modelowej błonie biologicznej zbadano jak obecność nanocząstek i lokalny wzrost temperatury, indukowany światłem, wpływają na oddziaływania pomiędzy składnikami błony i jej organizację.

EN The dissertation consists of thematically coherent, four scientific articles that describe the results of studies of functionalized nanoparticles and hybrid mixtures of functionalized nanoparticles/dyes. Studies conducted were aimed at synthesizing and functionalizing gold nanoparticles of different shapes with polymer or silicon dioxide, and then producing their mixtures with laser dyes or a second-generation photosensitizer. The aforementioned systems were characterized by determining the size of nanostructures, the thickness of their envelope and spectroscopic properties, as well as determining photophysical parameters relevant for biomedical applications (including fluorescence emission efficiencies, singlet oxygen generation efficiency and excitation energy to heat conversion). In addition, for selected nanoparticles placed in a model biological membrane, we investigated how the presence of nanoparticles and a local increase in temperature, induced by light, affect the interactions between membrane components and their organization.

Number of pages

92

OECD domain

engineering and technical sciences

Scientific discipline (Law 2.0)

materials engineering

Signature of printed version

DrOIN 2229

On-line catalog

to2023998697

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Tomasz Gośliński

Place

Poznań, Polska

Date

18.10.2022

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Wiesław Gruszecki

Place

Lublin, Polska

Date

10.11.2022

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

19.12.2022

Unit granting title

Rada Dyscypliny Inżynieria Materiałowa Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: inżynieria materiałowa

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.