Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Analiza ograniczenia emisji cząstek stałych z silników o zapłonie iskrowym z wtryskiem bezpośrednim za pomocą techniki filtracyjnej

Authors

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Napędów, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Napędów, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Supporting promoter

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Napędów, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN Analysis of the particulate emissions reduction from direct injection spark ignition engines by means of a filtration technology

Language

polish

Keywords
PL
  • cząstki stałe
  • GPF
  • nośnik metalowy
  • emisja PN
EN
  • particulate matter
  • GPF
  • metal substrate
  • PN emissions
Abstract

PL Popularność silników z bezpośrednim wtryskiem benzyny spowodowała zwiększenie zawartości cząstek stałych o średnicach poniżej 100 nm w gazach wylotowych, co wymaga zastosowania rozwiązań ograniczających emisję PM do atmosfery w aspekcie zarówno masy, jak i liczby. Wiąże się to z celem rozprawy doktorskiej, którym jest zaprojektowanie i wytworzenie filtra cząstek stałych z nośnikiem metalowym mogącym stanowić zamiennik dla filtrów z nośnikiem ceramicznym. W rozprawie opisano autorską procedurę opracowaną w celu odwzorowania warunków rzeczywistych za pomocą hamowni silnikowej. Na podstawie obliczeń numerycznych dokonano analizy wpływu perforacji kanałów nośnika na własności filtracyjne. W rozdziale dotyczącym wyników badań dokonano analizy otrzymanych wartości dla konfiguracji komercyjnych oraz prototypowych. Porównanie otrzymanych wartości emisji i natężenia emisji umożliwiło wskazanie najskuteczniejszego rozwiązania i udowodnienie tezy wynikającej z głównego celu rozprawy doktorskiej.

EN The popularity of gasoline direct injection engines resulted in an particulate matter emissions increase (diameters below 100 nm), which requires solutions reducing PM emissions in terms of both mass and number. This is related to the purpose of the doctoral dissertation, which is to design and manufacture a particulate filter with a metal substrate that can be a replacement for filters with a ceramic substrate. The dissertation describes the proprietary procedure developed in order to reflect real conditions with the use of an engine dynamometer. On the basis of numerical calculations, an analysis of the substrate channels perforations on the filtration properties was made. Values obtained in research results were analyzed for commercial and prototype configurations. The comparison of the obtained emission values and emission intensity made it possible to indicate the most effective solution and to prove the thesis resulting from the main aim of the doctoral dissertation.

Number of pages

110

OECD domain

engineering and technical sciences

Scientific discipline (Law 2.0)

civil engineering and transport

Signature of printed version

DrOIN 2226

On-line catalog

to2023500567

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Ilona Jacyna-Gołda

Place

Warszawa, Polska

Date

01.09.2022

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Aleksander Sobota

Place

Katowice, Polska

Date

18.10.2022

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

23.11.2022

Unit granting title

Rada Dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: inżynieria lądowa i transport

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.