Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Aktywna kompensacja równoległa przy użyciu zasilacza sieciowego z przestrajalnym filtrem indukcyjnym

Authors

[ 1 ] Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN Active parallel compensation using a power supply with a tunable inductive filter

Language

polish

Keywords
PL
  • przestrajalny filtr indukcyjny
  • moc bierna
  • moc zniekształceń
  • równoległy filtr aktywny
  • sterowanie przekształtnikiem
EN
  • tuned inductive filter
  • reactive power
  • distortion power
  • parallel active filter
  • converter control
Abstract

PL W rozprawie zaproponowano metodę aktywnej kompensacji równoległej, realizowanej przez zasilacz sieciowy prądu stałego. Układ taki jest zatem dwufunkcyjny – oprócz zasilania odbiornika DC, pełni również rolę równoległego filtra aktywnego. Takie urządzenia, o niewielkich mocach wyjściowych, mogłyby realizować w systemie energetycznym kompensację „rozproszoną”. Elementem nowości jest zastosowanie w zasilaczu przestrajalnego filtra indukcyjnego. Jednym z głównych powodów stosowania filtrów indukcyjnych jest konieczność ograniczania w ich prądzie składowych modulacji impulsowej. W rozprawie omówiono strukturę systemu elektrycznego z zasilaczem, koncepcję działania zasilacza z przestrajalnym filtrem indukcyjnym, strukturę układu sterowania zasilaczem i poszczególne jego elementy, wyniki badań modeli symulacyjnego i laboratoryjnego systemu elektrycznego z zasilaczem oraz ich analizę porównawczą, a także model symulacyjny zasilacza z częściowo analogowym blokiem sterowania i wyniki jego badań.

EN The dissertation proposes a method of active parallel compensation, implemented by a DC power supply. Such a system is thus dual-purpose - in addition to supplying the DC load, it also acts as a parallel active filter. Such devices, with small output powers, could realize "distributed" compensation in the power system. An element of novelty is the use of a tunable inductive filter in the power supply. One of main reasons for using inductive filters is need to limit impulse modulation components in their current. Dissertation discusses structure of an electrical system with a power supply, the concept of operation of a power supply with a tunable inductive filter, the structure of the power supply control system and its individual components, the results of tests of simulation and laboratory models of an electrical system with a power supply and their comparative analysis, as well as a simulation model of a power supply with a partially analog control block and the results of its tests.

Number of pages

112

OECD domain

engineering and technical sciences

Scientific discipline (Law 2.0)

automation, electronics, electrical engineering and space technology

Signature of printed version

DrOIN 2247

On-line catalog

to2023500727

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Piotr J. Chrzan

Place

Gdańsk, Polska

Date

09.02.2023

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Andrzej Sikorski

Place

Białystok, Polska

Date

14.02.2023

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

09.05.2023

Unit granting title

Rada Dyscypliny Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.