Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Zakres specjalizacji małych i średnich przedsiębiorstw sektora gazowniczego a ich zdolność do utrzymania się na rynku

Autorzy

[ 1 ] Katedra Zarządzania i Systemów Informatycznych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor

[ 1 ] Katedra Zarządzania i Systemów Informatycznych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

[ 1 ] Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN The scope of specialisation of small and medium enterprises in the gas sector and their ability to stay in the market

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • specjalizacja
  • metody zarządzania
  • MSP
EN
  • specialisation
  • management methods
  • SME
Streszczenie

PL Małe i średnie przedsiębiorstwa sektora gazowniczego funkcjonują w warunkach skoncentrowanego rynku nabywcy, pozyskując od niego zlecenia na kompleksową realizację wytwarzania elementów i ich montażu w sieci przesyłu gazu. Ich poziom specjalizacji nie pozwala na samodzielne wypełnienie zleceń, nawiązują więc współpracę z innymi MSP, z którymi wcześniej konkurowały o ich pozyskanie (koopetycja). Wyniki badań (regionalnych i ogólnopolskich) pozwoliły na wyodrębnienie zakresu koncepcji i metod zarządzania wykorzystywanych przez skuteczne rynkowo przedsiębiorstwa (regionalne – TPM, CE, ICT, MC, LC; ogólnopolskie – LC, TBW, CI, EMP). Skuteczność szacowana była na podstawie oceny wizerunku przedsiębiorstw w badaniu regionalnym, poziomu wzrostu produkcji i zatrudnienia w badaniu ogólnopolskim, w obu analizach brano pod uwagę okres funkcjonowania na rynku. Sprawność działania zapewnia firmom zachowanie specjalizacji i stosowanie odpowiedniego katalogu metod zarządzania nakierowanych na racjonalizację wykorzystywania zasobów. Z zestawienia wykorzystywanych metod zarządzania wynika, iż najistotniejszym zasobem jest dla nich zasób ludzki.

EN Small and medium enterprises of the gas sector operate in the conditions of a concentrated market, obtaining contracts for the comprehensive production and assembly of elements in a gas transmission system. Their level of specialisation does not allow them to perform this job on their own, so they start cooperation with other SMEs, with which they competed for contracts before (coopetition). The results of regional and national studies allowed us to separate the scope of management concepts and methods used by successful companies in the market (regional – TPM, CE, ICT, MC, LC; the one which operate in the whole country – LC, TBW, CI, EMP). The efficiency of enterprises was assessed on the basis of the evaluation of their image in a regional study and of the growth in production and employment in national research. In both analyses, we took into consideration the length of time they have operated in the market. The efficiency of operation allows companies to maintain specialisation and make use of the catalogue of management methods aimed at the rational use of resources. The list of the management methods applied shows that people constitute the most important resource.

Liczba stron

236

Dziedzina wg OECD

ekonomia i biznes

Dyscyplina wg KBN

organizacja i zarządzanie

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1709

Katalog on-line

to201680863

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Marian Hopej

Miejsce

Wrocław, Polska

Data

20.11.2015

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Magdalena K. Wyrwicka

Miejsce

Poznań, Polska

Data

20.11.2015

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

10.12.2015

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu