Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Linearyzacja układów niedosterowanych i badanie dynamiki zerowej na przykładzie układów mechanicznych w R4 i R6

Authors

[ 1 ] Instytut Automatyki i Robotyki, Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Instytut Automatyki i Robotyki, Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN Linearization of underactuated systems and analysis of zero dynamics for mechanical systems in R4 and R6

Language

polish

Keywords
PL
  • linearyzacja
  • niedosterowanie
  • odwrócone wahadło
  • dynamika zerowa
EN
  • linearization
  • underactuation
  • inverted pendulum
  • zero dynamics
Abstract

PL W rozprawie zawarto wyniki teoretyczne, symulacyjne oraz eksperymentalne dotyczące analizy i sterowania wybranej klasy nieliniowych układów niedosterowanych. Przedstawiono zagadnienie częściowej linearyzacji (CL) planarnych manipulatorów o n-stopniach swobody, wraz z uszczegółowieniem dla obiektów o 2 i 3 członach. Dla naturalnych zmiennych konfiguracyjnych (NZK) zaproponowano sterownik bazujący na CL. Omówiono transformacje zmiennych stanu oraz wejścia uwzględniające quasiprędkości (QP) oraz formę normalną, wraz z propozycją sterownika. Porównano metody oparte o NZK i QP dla zadania stabilizacji w punkcie. Efektywność metod poparto wynikami symulacyjnymi dla obiektów o 2 i 3 członach oraz eksperymentalnymi dla rzeczywistego robota typu Pendubot. Pokazano oryginalne rozwiązania dla syntezy algorytmów stabilizacji, rozszerzające wyniki znane z literatury. Symulacyjnie wykazano przewagę stosowania QP nad NZK dla badanych modeli oraz strategii sterowania.

EN This thesis presents theoretical, simulation and experimental results concerning the analysis and control of a selected class of non-linear underactuated systems. The problem of partial linearization (PL) of n-degrees of freedom planar manipulators is discussed, together with detailed description for objects with 2- and 3-joints. A standard controller based on PL and natural configuration variables (NCV) is proposed. Various controllers using input and state transformations taking advantage of quasi-velocities (QV) and normal forms are considered. NCV and QP controllers are compared for the task of point stabilization. The effectiveness of the proposed methods is investigated by extensive simulations for 2- and 3-joint structures and experimental results for a real Pendubot are presented. New solutions for the stabilization algorithms extending methods known from the literature are shown. The advantage of using QP over NCV for the analyzed models and control strategies is revealed.

Number of pages

251

Scientific discipline (Law 2.0)

automation, electronics, electrical engineering and space technology

Signature of printed version

DrOIN 2278

On-line catalog

to2023998826

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Mirosław Galicki

Place

Zielona Góra, Polska

Date

13.05.2023

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Alicja Mazur

Place

Wrocław, Polska

Date

08.05.2023

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

21.09.2023

Unit granting title

Rada Dyscypliny Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.