Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Reaktywna konwersja składników biomasy z równoczesną regeneracją kofaktora enzymatycznego

Authors

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Supporting promoter

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN Reactive conversion of biomass components with simultaneous enzymatic cofactor regeneration

Language

polish

Keywords
PL
  • biomasa
  • dehydrogenazy
  • immobilizacja
  • kofaktor
  • regeneracja
EN
  • biomass
  • dehydrogenases
  • immobilization
  • cofactor
  • regeneration
Abstract

PL W ramach rozprawy doktorskiej wytworzono systemy biokatalityczne oparte o dehydrogenazy, koimmobilizowane na nośnikach nieorganicznych i membranach filtracyjnych. Opracowanie wspomnianych biokatalizatorów obejmowało dobór nośnika oraz selekcje najkorzystniejszych warunków prowadzenia immobilizacji, a także weryfikację efektywności tego procesu. Ponadto wytworzone układy poddano zaawansowanej charakterystyce fizykochemicznej. Niemniej jednak kluczowym aspektem badań było przetestowanie otrzymanych katalizatorów w procesach biokonwersji monosacharydów z jednoczesną regeneracją dinukleotydu nikotynoamidoadeninowego. Podjęto także próbę separacji finalnych produktów z mieszaniny poreakcyjnej z wykorzystaniem technik membranowych oraz zdefiniowano zmiany aktywności enzymów w następujących po sobie cyklach reakcyjnych. Dodatkową wartość naukową pracy stanowiło sprawdzenie efektywności opracowanych układów w konwersji składników biomasy prowadzonej z roztworów rzeczywistych.

EN As part of the doctoral dissertation, biocatalytic systems based on dehydrogenases, co-immobilized on inorganic materials and filtration membranes, were prepared. The development of the mentioned biocatalysts included the selection of the support as well as the most favorable conditions for immobilization, and verification of the effectiveness of this process. In addition, the produced systems were subjected to advanced physicochemical characteristic. However, the key aspect of the research was to test the obtained catalysts in monosaccharide bioconversion processes with simultaneous regeneration of nicotinamide adenine dinucleotide. An attempt was also made to separate the final products from the post-reaction mixture using membrane techniques, and changes in enzyme activity in successive reaction cycles were defined. An additional scientific value of the work was to check the efficiency of the developed systems in the conversion of biomass components carried out from real solutions.

Number of pages

218

OECD domain

chemical sciences

Scientific discipline (Law 2.0)

chemical sciences

Signature of printed version

DrOIN 2257

On-line catalog

to2023998769

Comments

Rozprawa doktorska składa się z artykułów naukowych. Ze względu na prawa autorskie wersja rozprawy dostępna w SIN ich nie zawiera.

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Katarzyna Chojnacka

Place

Wrocław, Polska

Date

24.01.2023

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Katarzyna Szymańska

Place

Gliwice, Polska

Date

22.02.2023

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Third review

Danuta Wojcieszyńska

Place

Katowice, Polska

Date

08.02.2023

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

28.03.2023

Unit granting title

Rada Dyscypliny Nauki Chemiczne Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie: nauki chemiczne

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.