Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Wpływ parametrów przegrody aktywowanej termicznie na komfort cieplny i zużycie energii

Authors

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN The influence of parameters of a thermally activated of building structure on thermal comfort and energy consumption

Language

polish

Keywords
PL
  • przegroda aktywowana termicznie
  • komfort cieplny
  • zużycie energii
  • model numeryczny
  • program TRNSYS
EN
  • thermally activated building structure
  • thermal comfort
  • energy consumption
  • numerical model
  • TRNSYS program
Abstract

PL Tematem rozprawy doktorskiej jest wpływ parametrów przegrody aktywowanej termicznie na komfort cieplny i zużycie energii. W pierwszej kolejności wykonano przegląd literatury mający na celu uzasadnienie podjęcia tematu oraz określenie aktualnego stanu badań w tematyce rozprawy. W następnej części przedstawiono tezę pracy, jej cel i zakres. Tezę pracy sformułowano jako stwierdzenie, że przegroda aktywowana termicznie dokładniej ściana zewnętrzna zmniejsza zużycie energii i zapewnia komfort cieplny, natomiast celem było sprawdzenie parametrów przegrody aktywowanej termicznie (czynników budowlanych i instalacyjnych). Chcąc uzasadnić postawioną tezę wykonano model ściany zewnętrznej z elementem aktywowanym termicznie, którego wyniki porównano z rezultatami zarejestrowanymi podczas badań doświadczalnych. Pomiary wykonano na skonstruowanym specjalnie do tego celu stanowisku badawczym, którego głównym elementem była betonowa ściana z umieszczoną we wnętrzu jej konstrukcji pętlą przewodów. W następnej części pracy wykonano symulacje stanów eksploatacyjnych systemu opartego na ścianie zewnętrznej z elementem aktywowanym termicznie pod kątem zużycia energii i komfortu cieplnego w programie TRNSYS. W podsumowaniu wskazano czynniki instalacyjne jako istotne dla komfortu cieplnego i zużycia energii, natomiast czynniki budowlane ściślej warstwy konstrukcyjnej jako mniej znaczące.

EN The subject of the doctoral dissertation is the influence of the parameters of a thermally activated of building structure on thermal comfort and energy consumption. First, a literature review was carried out to justify the topic and to determine the current state of research in the subject of the dissertation. The next part presents the thesis of the dissertation, its purpose and scope. The thesis of the work was formulated as a statement that thermally activated building structure, more precisely, an external wall reduces energy consumption and maintains thermal comfort, while the aim was to check the parameters of a thermally activated building structure (construction and installation factors). In order to justify the thesis, a model of the external wall was made with a thermally activated element, the results of which were compared with the results recorded during the experimental tests. Measurements were made on a specially designed test stand, the main element of which was a concrete wall with a loop of pipes placed inside its structure. In the next part of the work, simulations of the operating states of a system based on an external wall with a thermally activated element in terms of energy consumption and thermal comfort were performed in the TRNSYS program. In summary, installation factors are indicated as important for thermal comfort and energy consumption, while building factors, more closely, of the construction layer as less significant.

Number of pages

225

Scientific discipline (Law 2.0)

environmental engineering, mining and energy

Signature of printed version

DrOIN 2259

On-line catalog

to2023998757

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Lech Lichołai

Place

Rzeszów, Polska

Date

23.01.2023

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Władysław Szaflik

Place

Szczecin, Polska

Date

15.01.2023

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

14.03.2023

Unit granting title

Rada Dyscypliny Inżynierii Środowiska, Górnictwa i Energetyki Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.