Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Model podejmowania decyzji w zakresie zarządzania zapasami części zamiennych

Authors

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Supporting promoter

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN Decision-making model in the field of spare parts inventory management

Language

polish

Keywords
PL
  • zarządzanie zapasami części zamiennych
  • popyt włóczący
  • teoria systemów szarych
  • przemysł motoryzacyjny
  • rynek After Market
EN
  • spareparts stock management
  • lumpydemand Grey System Theory
  • Automotive
  • After Market
Abstract

PL Rozprawa obejmuje problematykę zarządzania zapasami, w szczególności doboru odpowiedniego rozwiązania na potrzeby zarządzania zapasami części zamiennych charakteryzujących się włóczącym popytem. Celem głównym badań było poprawienie jakości decyzji i usprawnienie procesu ich podejmowania przez zaprojektowanie modelu decyzyjnego wspierającego proces zarządzania zapasami części zamiennych w przedsiębiorstwie z sektora motoryzacyjnego. Uzyskane wyniki stanowiły przesłankę do wskazania potrzeby opracowania modelu podejmowania decyzji w zakresie zarządzania zapasami części zamiennych. Dysponując wiedzą ekspercką w zakresie rodzajów popytu na części zamienne w przemyśle motoryzacyjnym oraz czynników wpływających na dostępność asortymentu, opracowano model podejmowania decyzji bazujący na pryncypiach teorii systemów szarych. Przedstawiony model został zweryfikowany empirycznie. Wyniki przeprowadzonych badań pozwoliły na wysunięcie wniosku wskazującego na skuteczność proponowanego rozwiązania jako wypełniającego lukę informacyjną w zakresie podejmowania decyzji dla danych charakteryzujących się wysokim poziomem niepewności przy wąskiej bazie informacyjnej.

EN The dissertation covers the issues of inventory management, in particular the selection of an appropriate solution for the management of spare parts inventories characterized by lumpy demand. The main objective of the research undertaken in this dissertation was to improve the quality of decisions and to streamline the decision-making process by designing a decision model, reinforcing the process of managing spare parts inventories in an automotive sector company. The obtained results were a premise to indicate the need to develop a decision-making model in the field of spare parts inventory management. With expert knowledge of the types of demand for spare parts in the automotive industry and factors influencing the availability of the assortment, a decision-making model was developed based on the principles of the grey systems theory. The presented model has been empirically verified. The results of the conducted research allowed to draw a conclusion indicating the effectiveness of the proposed solution as filling the information gap in the scope of decision-making for data characterized by a high level of uncertainty with a limited information base.

Number of pages

213

OECD domain

social sciences

Scientific discipline (Law 2.0)

management and quality studies

Signature of printed version

DrOIN 2249

On-line catalog

to2023001857

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Wiesław Urban

Place

Białystok, Polska

Date

02.03.2023

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Maciej Urbaniak

Place

Łódź, Polska

Date

11.02.2023

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Third review

Anna Zgrzywa-Ziemak

Place

Wrocław, Polska

Date

18.03.2023

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

25.04.2023

Unit granting title

Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk społecznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu i jakości

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.