Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Fotodegradacja związków powierzchniowo czynnych

Authors

[ 1 ] Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN Photodegradation of surfactants

Language

polish

Keywords
PL
  • surfaktanty
  • kationowe
  • anionowe
  • niejonowe
  • fotodegradacja
EN
  • photodegradation
  • surfactants
  • non-ionic
  • anionic
  • cationic
Abstract

PL Niniejsza rozprawa dotyczy fotodegradacji jako niebiologicznej metody usuwania związków powierzchniowo czynnych ze środowiska wodnego. W części teoretycznej skupiono się na przedstawieniu związków powierzchniowo czynnych, ich budowy, podziału, właściwości i zastosowania. Przedstawiono wpływ surfaktantów na środowisko i organizmy w nim żyjące. Opisano metody usuwania związków powierzchniowo czynnych, zarówno biologiczne jak i niebiologiczne oraz dokładnie omówiono fotokatalizę, fotodegradację i katalizatory. Część doświadczalna zawiera szereg eksperymentów dotyczących fotodegraacji związków powierzchniowo czynnych. Zsyntezowano katalizatory i opisano ich właściwości fizykochemiczne. Wyznaczono parametry kinetyczne dla procesów degradacji. Zidentyfikowano związki powstałe podczas procesu degradacji. Wykonano także analizę potencjalnej toksyczności związków pozostałych po fotodegradacji i określono fitotoksyczność przed i po procesie degradacji.

EN This dissertation focuses on photodegradation as a non-biological method for removing surfactants from the aquatic environment. The theoretical part revolves around presenting surfactants, their structure, classification, properties, and applications. The impact of surfactants on the environment and the organisms living in it is discussed. Methods for removing surfactants, both biological and non-biological, are described, with a detailed discussion on photocatalysis, photodegradation, and catalysts. The experimental section includes a series of experiments concerning the photodegradation of surfactants. Catalysts were synthesized, and their physicochemical properties were described. Kinetic parameters for degradation processes were determined. Compounds formed during the degradation process were identified. A potential toxicity analysis of the remaining compounds after photodegradation was also conducted, and phytotoxicity before and after the degradation process was determined.

Number of pages

169

Scientific discipline (Law 2.0)

chemical sciences

Signature of printed version

DrOIN 2313

On-line catalog

to2024500751

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Katarzyna Chojnacka

Place

Wrocław, Polska

Date

08.08.2023

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Roman Marecik

Place

Poznań, Polska

Date

07.09.2023

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Third review

Małgorzata Wiśniewska

Place

Lublin, Polska

Date

21.08.2023

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

05.12.2023

Unit granting title

Rada Dyscypliny Nauki Chemiczne Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie: nauki chemiczne

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.