Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Metodyka testowania poprodukcyjnego łożysk stożkowych z zastosowaniem technik cyfrowego przetwarzania sygnałów wibroakustycznych

Authors

[ 1 ] Instytut Mechaniki Stosowanej, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Instytut Mechaniki Stosowanej, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Supporting promoter

[ 1 ] Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Language

polish

Keywords
PL
  • łożyska stożkowe
  • cyfrowe przetwarzanie sygnałów
  • testowanie poprodukcyjne
  • metodyka testowania
EN
  • tapered roller bearings
  • digital signal processing
  • post-production testing
  • testing methodology
Abstract

PL Rozprawa obejmuje zagadnienia poprodukcyjnego testowania łożysk stożkowych. Dotyczy głównie rozwoju metodyki testowania poprodukcyjnego z zastosowaniem metod cyfrowego przetwarzania sygnałów wibroakustycznych. Rozprawa zawiera przegląd metod i technik stosowanych do tej pory w diagnostyce łożysk tocznych. Przedstawiono aktualne, nieobligatoryjne wytyczne do testowania łożysk zawarte w normach. Porównano je z zasadami testowania zawartymi w patencie z lat 40-tych. Efekty testowania stożkowych łożysk tocznych zgodnie z tymi zaleceniami poddano częściowo porównaniu i weryfikacji w ramach badań wstępnych. Wyniki tych badań były podstawą do zaproponowania rozszerzonej metodyki testowania łożysk stożkowych, która została zaimplementowana w kolejnych testach ŁT. Zaprezentowano nową metodę testowania łożysk. Rozprawę kończy porównanie wyników reklasyfikacji łożysk uzyskanych w Laboratorium Diagnostyki Systemów i klasyfikacji producenta będące podstawą do sformułowania wniosków.

EN The thesis covers the issue of post-production testing of tapered roller bearings. It focuses on the development of testing methodology using digital processing methods of vibroacoustic signals. The dissertation provides an overview of the methods and techniques used nowadays for the diagnosis of rolling bearings. Current, non-mandatory guidelines for bearing testing contained in standards are presented. A comparison is made with the testing principles contained in a patent from the 1940s. The effects of bearings testing according to these guidelines were partly compared and verified in preliminary studies. The results of these tests were the basis for proposing an extended method for bearings testing, which was implemented in the main research. The new bearing test method is presented. The thesis concludes with a comparison of bearing reclassification results obtained in the Laboratory of Systems Diagnostics and manufacturer's classification, which is the basis for conclusions.

Number of pages

174

Scientific discipline (Law 2.0)

mechanical engineering

Signature of printed version

DrOIN 2284

On-line catalog

to202300471

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Zbigniew Dąbrowski

Place

Warszawa, Polska

Date

04.09.2023

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Sławomir Wierzbicki

Place

Olsztyn, Polska

Date

30.08.2023

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

16.10.2023

Unit granting title

Rada Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: inżynieria mechaniczna

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.