Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Metodyka parametryzacji oddziaływań wibroakustycznych zmechanizowanych narzędzi ręcznych o niestacjonarnym trybie pracy na przykładzie pilarki łańcuchowej

Authors

[ 1 ] Instytut Mechaniki Stosowanej, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Instytut Mechaniki Stosowanej, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Supporting promoter

[ 1 ] Instytut Mechaniki Stosowanej, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN Methodology of parameterization of vibroacoustic impacts of mechanized hand-held tools with a non-stationary operating mode on the example of a chainsaw

Language

polish

Keywords
PL
  • pilarka łańcuchowa
  • drgania
  • hałas
  • parametryzacja
  • niestacjonarny tryb pracy
EN
  • chainsaw
  • vibrations
  • noise
  • parameterization
  • non-stationary operating mode
Abstract

PL Praca stanowi propozycję nowej, alternatywnej do powszechnie stosowanych pomiarów dozymetrycznych, metody szacunkowej wyznaczania drgań i hałasu, oraz poziomu narażenia na drgania i hałas na stanowiskach pracy. Metodyka badawcza opiera się na jednostkowych dawkach drgań i hałasu odniesionych do odpowiednio zdefiniowanych i zidentyfikowanych trybów pracy, których charakter świadczy o niestacjonarności procesu. Na podstawie dawek cząstkowych wyznacza się dawki jednostkowe oraz dawkę sumaryczną dla poszczególnych stanów obciążenia jednostki napędowej jak i dla całego procesu. Dawki te związane są z realizacją procesu jakim jest tzw. wyrzynka sortymentów drzewnych. Wartości dawek całkowitych szacuje się zgodnie z tzw. funkcjami skalującymi opisanymi w niniejszej pracy. Zaproponowane jednoliczbowe parametry pozwalają, zgodnie z odpowiednimi formułami oszacowanie dziennej ekspozycji na drgania – A(8) oraz poziomu dziennej ekspozycji na hałas – LEX;8h.

EN The work is a proposal of a new, alternative to commonly used dosimetric measurements, an estimation method for determining vibrations and noise, and the level of exposure to vibrations and noise at workplaces. The research methodology is based on unit doses of vibration and noise related to properly defined and identified operating modes, the nature of which proves the non-stationarity of the process. On the basis of partial doses, unit doses, and a total dose are determined for individual load conditions of the drive unit as well as for the entire process. These doses are related to the implementation of the so-called logging of wood assortments. The values of total doses are estimated in accordance with the so-called scaling functions described in this paper. The proposed single-number parameters allow, in accordance with the appropriate formulas, to estimate the daily exposure to vibrations - A(8) and the level of daily exposure to noise - LEX;8h.

Number of pages

181

Scientific discipline (Law 2.0)

mechanical engineering

Signature of printed version

DrOIN 2290

On-line catalog

to202300467

Full text of dissertation

no permission to download file

Access level to full text

archive

First review

Wojciech Batko

Place

Kraków, Polska

Date

05.08.2023

Language

polish

Review text

no permission to download file

Access level to review text

archive

Second review

Grzegorz Klekot

Place

Warszawa, Polska

Date

15.08.2023

Language

polish

Review text

no permission to download file

Access level to review text

archive

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

23.10.2023

Unit granting title

Rada Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: inżynieria mechaniczna

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.