Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Modelowanie sił kontaktowych w układzie ziarno roślinne-powierzchnia zespołu roboczego w aspekcie zjawisk o przebiegu dynamicznym

Authors

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Supporting promoter

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Maszyn, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN Modeling of contact forces in the system of plant grain - surface of the working unit in terms of phenomena with a dynamic course

Language

polish

Keywords
PL
  • ziarno
  • pszenica
  • model kontaktu
  • zderzenie
  • siły kontaktowe
EN
  • grain
  • wheat
  • contact model
  • collision
  • contact forces
Abstract

PL W pracy doktorskiej opisano proces modelowania sił kontaktowych w układzie ziarno roślinne-powierzchnia zespołu roboczego dla zjawiska zderzenia w kierunku prostopadłym. Na potrzeby realizacji zadania dokonano przeglądu zjawisk determinujących zachowania obiektu badań w warunkach nagłej zmiany parametrów kinematycznych. Zidentyfikowano ograniczenia istniejących modeli i zaproponowano formę opisu relacji pomiędzy siłą działającą na ziarno, a odkształceniem. W ramach podjętej tematyki zrealizowano badania nad ziarnem pszenicy. Dla potrzeb identyfikacji parametrów zaproponowanego modelu przygotowano dwa stanowiska badawcze do wyznaczania relacji siła – odkształcenie podczas zderzenia ziarna z płaską powierzchnią. W wyniku przeprowadzonych prac badawczych zidentyfikowano parametry opracowanego modelu. Model ten przygotowano w formie funkcji umożliwiającej jego łatwą implementację do oprogramowania do symulacji metodą elementów dyskretnych.

EN The doctoral dissertation describes the process of modeling contact forces in the plant grain-surface system of a working unit for the phenomenon of perpendicular collision. In order to accomplish the task, a review of the phenomena determining the behavior of the studied object under sudden changes in kinematic parameters was conducted. Limitations of existing models were identified, and a proposed form of describing the relationship between the force acting on the grain and deformation. As part of the undertaken topic, research on wheat grains was conducted. For the purpose of parameter identification of the proposed model, two research setups were prepared to determine the force-deformation relationship during grain collision with a flat surface. As a result of the conducted research work, parameters of the developed model were identified. This model was prepared in the form of a function enabling easy implementation into software for discrete element method simulation.

Number of pages

159

Scientific discipline (Law 2.0)

mechanical engineering

Signature of printed version

DrOIN 2304

On-line catalog

to2024500742

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Zbigniew Krzysiak

Place

Lublin, Polska

Date

17.08.2023

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Daniel Pieniak

Place

Warszawa, Polska

Date

20.08.2023

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

01.12.2023

Unit granting title

Rada Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: inżynieria mechaniczna

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.