Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Kooperacyjny układ sterowania turbozespołu elektrowni jądrowej: zastosowanie rozproszonej regulacji predykcyjnej i komunikacji wyzwalanej zdarzeniowo

Authors

[ 1 ] Instytut Robotyki i Inteligencji Maszynowej, Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Robotyki i Inteligencji Maszynowej, Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Supporting promoter

[ 1 ] Instytut Elektroenergetyki, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN Cooperative control system for a nuclear power plant turbine-generator set: application of distributed predictive control and event-triggered communication

Language

polish

Keywords
PL
  • elektrownia jądrowa
  • turbozespół
  • sterowanie predykcyjne
  • kooperacja
  • wyzwalane zdarzeniami
EN
  • nuclear power plant
  • turbine-generator set
  • model predictive control
  • cooperation
  • event-triggered
Abstract

PL Rozprawa opisuje ideę adaptacyjnego kooperacyjnego sterowania turbiną parową i generatorem synchronicznym elektrowni jądrowej z reaktorem wodnym ciśnieniowym (PWR), w szerokim zakresie zmian punktu pracy, z wykorzystaniem komunikacji wyzwalanej zdarzeniowo. Badania prowadzone były w oparciu o nieliniowe modele referencyjne stanowiące obiekt wirtualny na potrzeby weryfikacji proponowanych rozwiązań oraz modele uproszczone na potrzeby syntezy układu regulacji. Przeanalizowano metody kooperacji poprzez wzajemną wymianę informacji pomiędzy lokalnymi układami regulacji oraz możliwość minimalizacji ilości przesyłanych informacji dzięki zastosowaniu zdarzeniowego wyzwalania komunikacji. W celu oceny, czy proponowane rozwiązanie spełnia postawione zadanie poprawy jakości sterowania zastosowano całkowe wskaźniki jakości typu całka kwadratu uchybu i całka kwadratu uchybu z liniowo wzrastającą wagą pozwalające porównać jakość sterowania układów w różnych konfiguracjach i w różnych punktach pracy.

EN The thesis describes the idea of adaptive cooperative control of a turbine-generator set of a nuclear power plant with a pressurized water reactor (PWR), in a wide range of operating point changes, using event-triggered communication. Non-linear reference models were used for the purposes of verification of the proposed solutions and simplified models were used for the purposes of the control system synthesis. Methods of cooperation through the exchange of information between local control systems and the possibility of minimizing the amount of transmitted information through the use of event-triggered communication were analyzed. In order to assess whether the proposed solution meets the task of improving control quality, integral quality indices such as the integral of the squared error and the integral of the squared error with a linearly increasing weight were used to compare the control quality of the systems in different configurations and at different operating points.

Number of pages

275

Scientific discipline (Law 2.0)

automation, electronics, electrical engineering and space technology

Signature of printed version

DrOIN 2327

On-line catalog

to2024999898

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Adrian Halinka

Place

Gliwice, Polska

Date

09.08.2023

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Wojciech Hunek

Place

Opole, Polska

Date

22.08.2023

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Third review

Adam Krzysztof Piłat

Place

Kraków, Polska

Date

03.10.2023

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

12.12.2023

Unit granting title

Rada Dyscypliny Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.