Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Metoda zarządzania ryzykiem operacyjnym na podstawie obciążenia zadaniowego pilota w bezpieczeństwie lotów

Authors

[ 1 ] Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Supporting promoter

[ 1 ] Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN The method of operational risk management based on pilot workload in flight safety

Language

polish

Keywords
PL
  • zarządzanie bezpieczeństwem
  • zarządzanie ryzykiem operacyjnym
  • bezpieczeństwo lotów
  • obciążenie zadaniowe
  • czynnik ludzki
EN
  • safety management
  • operational risk management
  • flight safety
  • workload
  • human factor
Abstract

PL Przedmiotem rozprawy jest proces i struktura ramowa zarządzania ryzykiem operacyjnym w bezpieczeństwie lotów na podstawie diagnozowania obciążenia zadaniowego pilota w organizacji lotnictwa ogólnego. Celem głównym i efektem rozprawy jest opracowanie metody zarządzania ryzykiem operacyjnym na podstawie obciążenia zadaniowego pilota w bezpieczeństwie lotów. Opracowanie metody poprzedzono analizą literatury dotyczącej zagadnień związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem lotów oraz ryzykiem, czynnikami wpływającymi na pilota oraz obciążeniem zadaniowym. Scharakteryzowano także specyfikę zarządzania bezpieczeństwem lotów w organizacjach General Aviation. Metoda stanowi sekwencję działań obejmujących przede wszystkim identyfikację ryzyka, jego analizę oraz ewaluację. W strukturze ramowej zaproponowano sposób wdrożenia i integracji procesu w całej organizacji. Zastosowanie metody ułatwia predykcję zagrożeń związanych z obciążeniem zadaniowym, ocenę ryzyka oraz może służyć wspomaganiu decyzji kierowniczych przypisując decyzję o warunkach i wykonaniu lotu odpowiednim osobom w zależności od szacowanego poziomu ryzyka.

EN The subject of dissertation is the process and framework structure of operational risk management in the safety of flights, by diagnosing the pilot’s task load in the general aviation. The main purpose and result of the dissertation is developing the operational risk management method, on the basis of pilot’s task load in the safety of flights. The development of this method is preceded with analysis of literature on the safety management and risk of flights, as well as factors affecting the pilot and task load. The specificity of safety management of flights in the General Aviation is also characterised. The method is the sequence of actions covering the identification of risk, its analysis and evaluation. The method of implementing and integrating the process in the whole organization is proposed in the framework structure. Application of the method enables prediction of threats relating to task load, risk assessment, and it can be used as a support in the managerial decisions, by ascribing the decision on the conditions and execution of the flight to particular persons, depending on the evaluated risk.

Number of pages

245

Scientific discipline (Law 2.0)

management and quality studies

Signature of printed version

DrOIN 2331

On-line catalog

to2024500746

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Zbigniew Wiśniewski

Place

Łódź, Polska

Date

30.10.2023

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Janusz Zawiła-Niedźwiecki

Place

Warszawa, Polska

Date

20.10.2023

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

15.12.2023

Unit granting title

Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk społecznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu i jakości

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.