Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Model ergonomicznego balansowania linii montażowej w produkcji pojazdów użytkowych

Authors

[ 1 ] Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN Ergonomic model for balancing assembly lines in commercial vehicle production

Language

polish

Keywords
PL
  • model ergonomiczny
  • balansowanie linii montażowej
  • optymalizacja procesów produkcyjnych
  • projektowanie stanowisk pracy
  • czynniki ludzkie
EN
  • ergonomic model
  • balancing assembly lines
  • manufacturing optimization
  • workstation design
  • human factors
Abstract

PL Niniejsza rozprawa uzupełnia istniejące modele naukowe dotyczące równoważenia linii montażowej o czynniki ergonomiczne, takie jak zrównoważone obciążenie poszczególnych grup mięśni pracowników. Celem zdefiniowanym przez autora jest opracowanie modelu ergonomicznego balansowania linii produkcyjnej przy uwzględnieniu obciążenia i uciążliwości pracy. Autor stworzył model koncepcyjny oparty na obiektywnej i subiektywnej ocenie obciążenia biomechanicznego oraz na wcześniejszych wynikach badań. Wspierając się środowiskiem PyCharm, przeniósł model koncepcyjny do narzędzia, tworząc model skomputeryzowany przy użyciu języka programowania Python. Zaprojektowany model zbiera ograniczenia do spełnienia ergonomicznego balansowania linii i precyzyjnie odpowiada na pytanie, czy istniejące ograniczenia mogą być spełnione i jeśli tak, to podaje przykłady rozwiązania, w jaki sposób pracownicy powinni zmienić swoje stanowiska pracy w ciągu danego tygodnia pracy. W pracy doktorskiej zaproponowano autorski model ergonomicznego balansowania linii, który uwzględnia etapy postępowania w celu zrównoważenia linii montażowej. Każdy z nich uwzględnia kryteria ważne dla ochrony pracownika przed nadmiernym obciążeniem i uciążliwością pracy. Stopień ich spełnienia pozwala ocenić wskaźnik zbalansowania linii montażowej.

EN The dissertation complements existing scientific models related to assembly line balancing with ergonomic factors, such as the sustainable distribution of muscle loads among workers. The author's defined objective is to develop an ergonomic model for balancing the production line, taking into account workload and work discomfort. The author created a conceptual model based on the objective and subjective assessment of biomechanical load and previous research findings. Using the PyCharm environment, he translated the conceptual model into a tool, creating a computerized model using the Python programming language. The designed model identifies constraints for achieving ergonomic line balancing and precisely answers whether existing constraints can be met. If so, it provides examples of how employees should change their workstations during a given workweek. The doctoral thesis proposes an original model for ergonomic line balancing, considering steps to balance the assembly line. Each step incorporates criteria important for protecting workers from excessive workload and work discomfort. The degree to which these criteria are met allows for an evaluation of the assembly line balance index.

Number of pages

254

Scientific discipline (Law 2.0)

management and quality studies

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Arkadiusz Gola

Place

Lublin, Polska

Date

18.10.2023

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Katarzyna Halicka

Place

Białystok, Polska

Date

18.09.2023

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation before defense

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

22.01.2024

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.