Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Polityka państwa na rzecz osób z niepełnosprawnościami w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce

Authors

[ 1 ] Instytut Zarządzania i Systemów Informacyjnych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Supporting promoter

[ 1 ] Instytut Zarządzania i Systemów Informacyjnych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN State policy for people with disabilities in micro, small, and medium–sized enterprises in Poland

Language

polish

Keywords
PL
  • niepełnosprawność
  • polityka państwa
  • MSP
  • aktywizacja zawodowa
  • rekomendacje
EN
  • disability
  • state policy
  • SMES
  • employment activation
  • recommendations
Abstract

PL Rozprawa doktorska dotyczy polityki państwa wobec osób z niepełnosprawnościami (OzN) w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce. Badania obejmują globalny kontekst problemu, z uwzględnieniem liczby OzN na świecie (ponad 1 miliard) i ich odsetka w Polsce (12-20% ludności). Zjawisko to narasta z powodu wzrostu schorzeń przewlekłych i starzenia społeczeństwa. Celem pracy jest analiza polityki państwa oraz formułowanie rekomendacji wspierających aktywizację osób z niepełnosprawnościami w sektorze MSP w Polsce. Badania obejmują rynek pracy i pracodawców zatrudniających osoby z niepełnosprawnościami. Dane pierwotne, zebrane w ramach badań ilościowych i jakościowych, uwzględniające respondentów z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, posłużyły do analizy statystycznej i ekonometrycznej. Wyniki badań stanowiły podstawę do sformułowania rekomendacji, obejmujących wieloaspektowy model wspierający politykę państwa. Zalecenia mają na celu stworzenie włączającego, partnerskiego i wolnego od dyskryminacji rynku pracy dla osób z niepełnosprawnościami w sektorze MSP w Polsce.

EN The doctoral dissertation concerns state policy towards people with disabilities (PwD) in micro, small and medium-sized enterprises in Poland. The research covers the global context of the problem, taking into account the number of PwD in the world (over 1 billion) and their burden in Poland (12-20% of the population). This phenomenon is increasing due to the increase in access to society and society. The aim of the work is to analyse state policy and formulate recommendations supporting the activation of people with disabilities in SMEs in Poland. The research covers the labour market and people working without qualifications. Data collected as part of quantitative and qualitative research, respondents with a certified degree of disability, used for statistical and econometric analysis. Results of research provided for recommendations, available on the basis of a multi-aspect model of state coverage. The recommendations aim to create an inclusive, collaborative and non-discriminatory labour market for people with disabilities in the SME sector in Poland.

Number of pages

244

Scientific discipline (Law 2.0)

management and quality studies

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Małgorzata Gawrycka

Place

Gdańsk, Polska

Date

02.11.2023

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Marek Matejun

Place

Łódź, Polska

Date

14.11.2023

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Third review

Krystyna Poznańska

Place

Warszawa, Polska

Date

08.11.2023

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation before defense

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

25.01.2024

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.