Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Analiza przyczyn nieprawidłowej eksploatacji kotłów wodnych

Authors

[ 1 ] Instytut Elektroenergetyki, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Instytut Elektroenergetyki, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Supporting promoter

[ 1 ] Instytut Energetyki Cieplnej, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN The Analysis of Causes of Improper Exploitation of Water Boilers

Language

polish

Keywords
PL
  • kotły na paliwo stałe
  • spalanie śmieci
  • smog
  • ochrona środowiska
  • analiza spalin
EN
  • solid fuel boilers
  • waste incineration
  • smog
  • environmental protection
  • exhaust gas analysis
Abstract

PL W pracy doktorskiej przedstawiono opracowanie metody identyfikacji nieprawidłowego użytkowania urządzeń grzewczych w rzeczywistych warunkach eksploatacji na podstawie ciągłej analizy zawartości tlenu w spalinach. W celu opracowania metody identyfikacji niewłaściwego użytkowania kotłów, badania podzielono na dwa etapy. W pierwszym etapie kotły zostały przetestowane zgodnie z normami, na paliwie zalecanym przez producenta. W drugim etapie badań przeprowadzono eksperyment symulujący niewłaściwą eksploatację kotłów spalających odpady w rzeczywistych warunkach eksploatacji. Podczas badań monitorowano zawartość tlenu w spalinach, zestawiając ją ze zmianą zawartości tlenku węgla oraz temperaturą spalin. Zaobserwowano, że nawet niewielka próba nieprawidłowej obsługi kotła może zostać wykryta na podstawie analizy poziomu tlenu w spalinach. Wyniki badań były analogiczne w przypadku obu kotłów, co świadczy o możliwości zastosowania metody weryfikacji w innych modelach kotłów oraz daje podstawy do stworzenia narzędzia umożliwiającego zdalny monitoring eksploatowanych urządzeń grzewczych przez użytkowników gospodarstw domowych.

EN The doctoral thesis presents the development of a method for identifying incorrect use of heating devices in real operating conditions based on continuous analysis of the oxygen content in exhaust gases. In order to develop a method for identifying improper use of boilers, the research was divided into two stages. In the first stage, the boilers were tested in accordance with standards, using the fuel recommended by the manufacturer. In the second stage of the research, an experiment was carried out simulating the improper operation of waste-burning boilers in real operating conditions. During the tests, the oxygen content in the exhaust gases was monitored and compared with the change in the carbon monoxide content and the exhaust gas temperature. It has been observed that even a minor attempt to misoperate the boiler can be detected by analysing the oxygen level in the exhaust gases. The test results were analogous in the case of both boilers, which proves the possibility of using the verification method in other boiler models and provides the basis for creating a tool enabling remote monitoring of heating devices in use by household users.

Number of pages

140

Scientific discipline (Law 2.0)

environmental engineering, mining and energy

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Anna Borucka

Place

Warszawa, Polska

Date

29.11.2023

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Maciej Matuszewski

Place

Bydgoszcz, Polska

Date

04.01.2024

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation before defense

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

12.03.2024

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.