Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Metodyka oceny zasadności wdrożeń Shopfloor Management (SFM) w średnich przedsiębiorstwach produkcyjnych w Wielkopolsce

Authors

[ 1 ] Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Supporting promoter

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN Methodology for assessing the validity of Shopfloor Management (SFM) implementations in medium-sized manufacturing enterprises in Greater Poland

Language

polish

Keywords
PL
  • Shopfloor Management (SFM)
  • metodyka oceny zasadności wdrożeń SFM
  • zarządzanie wizualne
EN
  • Shopfloor Management (SFM)
  • methodology for assessing the validity of SFM implementations
  • visual management
Abstract

PL Problemem rozważanym w niniejszej pracy jest potrzeba oceny zasadności wdrożeń metody Shopfloor Management (skrót SFM) w średnich przedsiębiorstwach produkcyjnych branży metalowej. SFM jest narzędziem Lean Production związanym z zarządzaniem wizualnym. Zastosowanie SFM pozwala na skuteczną weryfikację i prezentację wyników produkcyjnych, umożliwiając lepszą współpracę jednostek produkcyjnych z nadzorem produkcji, w celu eliminacji błędów i poprawienia efektywności procesu. Na podstawie przeglądu literatury przedmiotu wykazano wysoką skuteczność SFM i jednocześnie niską liczbę zastosowań w polskiej praktyce biznesowej. Publikacje nie traktują o wskazówkach, kiedy uznań można, że wdrożenie SFM jest zasadne. Za cel rozprawy przyjęto opracowanie metodyki oceny zasadności wdrożeń SFM w średnich przedsiębiorstwach produkcyjnych w Wielkopolsce dedykowanej dla branży metalowej. W efekcie realizacji rozprawy przygotowano w formie autorskiego algorytmu metodykę MOZ-SFM oraz listy kontrolne umożliwiające liczbową ocenę spełnienia przesłanek wdrożenia. Skuteczność MOZ-SFM potwierdzono zastosowaniem w rzeczywistych warunkach.

EN The problem considered in this work is the need to assess the validity of implementing the Shopfloor Management method (SFM) in medium-sized production enterprises in the metal industry. SFM is a Lean Production tool related to visual management. The use of SFM allows for the effective presentation of production results, enabling better cooperation between production units and production supervision in order to eliminate errors and improve process efficiency. Based on the literature review, the high effectiveness of SFM and at the same time a low number of applications in Polish business practice were demonstrated. The publications do not provide guidance on when implementing SFM is appropriate. The aim of the dissertation was to develop a methodology for assessing the validity of SFM implementations in medium-sized production enterprises in the metal industry in Greater Poland. As a result of the dissertation, the MOZ-SFM methodology was prepared in the form of an original algorithm and checklists enabling a numerical assessment of the fulfillment of the implementation requirements. The effectiveness of MOZ-SFM has been confirmed by use in real conditions.

Number of pages

150

Scientific discipline (Law 2.0)

management and quality studies

Signature of printed version

DrOIN 2368

On-line catalog

to2024500759

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Anna Kosieradzka

Place

Warszawa, Polska

Date

15.03.2024

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Marek Matejun

Place

Łódź, Polska

Date

30.03.2024

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Third review

Wiesław Urban

Place

Białystok, Polska

Date

21.02.2024

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

13.05.2024

Unit granting title

Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk społecznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu i jakości

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.