Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Model zarządzania dostępnością części zamiennych w przedsiębiorstwie produkcyjnym

Authors

Promoter

Supporting promoter

[ 1 ] Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN The management model of availability of spare parts in manufacturing company

Language

polish

Keywords
PL
  • zarządzanie częściami zamiennymi
  • ciągłość procesu produkcyjnego
EN
  • spare parts management
  • continuous manufacturing process
Abstract

PL Problematyka dostępności części zamiennych nie jest kompleksowo przedstawiona w literaturze przedmiotu. Obserwacje praktyki gospodarczej również wskazują na brak kompleksowego opracowania rozwiązania tego problemu. Głównym wnioskiem z przeprowadzonych badań literaturowych oraz praktyki gospodarczej jest brak kompleksowej metody zarządzania dostępnością części zamiennych w celu zapewnienia ciągłości procesu produkcyjnego. Opracowany model nie koncentruje się jedynie na analizie poziomu zapasów, ale również na wszystkich procesach pomocniczych w systemie logistycznym oraz ich miernikach ekonomicznych i operacyjnych. Wnioskowanie i interpretacja wyników badań literaturowych oraz badań empirycznych pozwoliły na pozytywną weryfikację hipotez. Zaproponowana metoda zarządzania dostępnością części zamiennych w przedsiębiorstwach produkcyjnych stanowi wkład Autorki do postrzegania analizy dostępności jako precyzyjnego narzędzia analitycznego w skutecznym zarządzaniu przedsiębiorstwem.

EN The problem of spare parts availability is not comprehensively presented in the scientific literature. Observations of economic practice also indicate lack of a comprehensive resolutions for this problem. The main conclusion of the study of literature and economic practice is the lack of comprehensive management methods of spare parts availability in order to ensure continuity of the production proces. This model not only focuses on the analysis of inventory levels, but also on all the auxiliary processes in the logistic system and economic and operational indicators. Inference and interpretation of literature research and empirical results allowed to positive testing of hypotheses. The proposed method of spare parts availability management in manufacturing enterprises is a authors contribution to the perception of analyze the spare parts availability als a analytical tool of effective management in enterprises.

Number of pages

150

OECD domain

economy and business

KBN discipline

economics

Signature of printed version

DrOIN 1734

On-line catalog

to201680892

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Maria Nowicka-Skowron

Place

Częstochowa, Polska

Date

28.09.2015

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Tomasz Nowakowski

Place

Wrocław, Polska

Date

06.10.2015

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

09.11.2015

Unit granting title

Rada Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu, w specjalności: zarządzanie

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.